مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران در بین 10 نشریه برتر علمی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

 براساس اعلام سایت مرکز اطلاعات جهاد دانشگاهی : مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران در بین 10 نشریه برتر علمی دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

براساس نمایه های ارائه شده از سوی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، سه نشریه از واحد علوم و تحقیقات در بین 10نشریه برتر علمی در سطح واحدهای دانشگاه ازاد اسلامی از نظر شاخص تاثیر(IF) قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات، نشریه حفاظت منابع اب و خاک وابسته به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی این واحد در این رتبه بندی موفق به کسب جایگاه نخست، نشریه مطالعات توسعه اجتماعی ایران موفق به کسب جایگاه چهارم و نیز نشریه مدیریت بازاریابی وابسته به دانشکده اقتصاد و مدیریت این واحد موفق به کسب جایگاه دهم این رتبه بندی شد. لازم به ذکر است نشریه حفاظت منابع آب و خاک واحد علوم و تحقیقات براساس شاخص تاثیر(IF) دوساله در گروه نشریات تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی رتبه اول کشوری را به دست آورد. (نشریات برتر نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی)