فراخوان مقاله

فراخوان مقاله

از اساتید، دانشجویان و محققین محترم تقاضا می شود مقالات علمی خود را در حوزه توسعه به منظور بررسی، داوری و چاپ در شماره های آتی فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران ارسال نمایند. شایان ذکر است که فرآیند داوری بین 4 تا 5 ماه به طول خواهد انجامید. داوری مقالات توسط اعضای محترم هیئت تحریریه و یا اساتید مجرب دیگری انجام می شود که در جلسات اعضای هیئت تحریریه تعیین می شوند.