اصول اخلاقی انتشار مقاله

مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران به استانداردهای بالای اخلاقی در فرآیندهای دریافت، داوری، ویرایش و انتشار مقالات متعهد است. ارائه یک مرام نامه بی طرفانه و اصولی برای نویسندگان، سردبیران و منتقدان یک اولویت برای این فصلنامه است. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران در راستای تولید و توسعه علم با پیروی از سیاست های شفاف از مرحله دریافت تا انتشار مقالات با روند بررسی های دقیق به دنبال انتشار نسخه خطی و آن لاین مقالات است.

از آنجا که مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران خود را متعهد به بهترین شیوه در انتشارات علمی می داند، لذا سیاست انتشار خود را مبتنی بر روش کمیته اخلاقی انتشارات (COPE) در تراز قرار داده است. استانداردهای این کمیته شامل مجموعه ای از قوانین حرفه ای رفتار، اظهارات، جلوگیری از سرقت ادبی، رعایت اصول اخلاقی و اصول نگارش مقالات است.

مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران یک فرصت نشر دانشگاهی است که خود را متعهد به حفظ صداقت، اخلاق حرفه ای و شیوه های انتشار شفاف می داند. بنابراین، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران از ترویج دستورالعمل ها، بیانیه ها و ارزش های مورد تاکید در کمیته اخلاقی انتشارات حمایت می کند. هر گونه موارد سوء رفتار علمی و یا چاپ و نشر مرتبط با نویسندگان، سردبیران، داوران و یا کارکنان مورد بررسی و پردازش متناسب قرارخواهد گرفت.


اصول شفافیت و بهترین عمل علمی در حوزه انتشارات مصوب کمیته اخلاقی انتشارات به قرار زیر است. سیاست مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران متناسب با اصول و یا مرتبط با آن ذیل هر اصل بیان شده است:

 •  فرایند داوری: همه محتوای یک شماره از مجله، جدا از هر گونه موارد نوشته شده توسط سردبیر که به وضوح و با عنوان مجزا مشخص شده، باید به بررسی و داوری متخصصان گذاشته شود. داوری توسط همکاران و متخصصان عبارت است از به دست آوردن نظر تخصصی و علمی در مورد مقاله مورد بررسی از نظر متخصص در زمینه علمی تعریف شده. این فرایند و همچنین هر گونه سیاست مربوط به روش های بررسی دقیق مجله، باید به وضوح در وب سایت مجله وجود داشته باشد. همه مقالات ارسال شده به مجله در معرض بررسی دقیق حداقل دو داور گذاشته می شود. در این فرایند بررسی هم نویسندگان و هم داوران برای یکدیگر ناشناس هستند. داوری مقالات عبارست از فرایندی که طی آن ارزیابی تحقیقات دانشگاهی توسط دیگر دانشگاهیان در زمینه تعریف شده انجام می شود. تمامی داوران مقالات در زمینه تخصصی مورد نظر صاحب تخصص و تالیفات و انتشار مقالات هستند. 

برای بررسی مقالات توسط مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران مراحل زیر طی می شود: 

 • مقاله از طریق ثبت نام و ارسال از پایگاه اینترنتی مجله دریافت می شود.
 • انتظار نمی رود که داوران قادر به شناسایی همه موارد سرقت ادبی باشند در نتیجه، مقالات دریافت شده با آرشیو در دسترس از نشریات مرتبط با این مجله مقایسه می شوند. مقالاتی که بیش از 10 درصد تشابه داشته باشند (به جز نقل قول ها و کتابشناسی) جهت تجدید نظر و اصلاح به نویسنده برگردانده می شوند.
 • اگر مقاله در مرحله 2 تایید شد، جهت بررسی برای سردبیر یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیات تحریریه فرستاده می شود. این بررسی به منظور حصول اطمینان از تطابق مقاله با اصول نگارش مقاله مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران انجام می شود.
 • نام نویسنده، سمت و مرتبه دانشگاهی و اطلاعات تماس از نسخه داوری حذف خواهند شد. پس از آن مقاله برای داوران ارسال می شود. داوران الزاما متناسب با اصول و شرایط داوری مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران برای فرایند بررسی عمل می کنند. نظرات اضافی در مورد انجام اصلاحات به فراخور نیاز ممکن است ارائه شود.
 • مقالات ممکن است پذیرفته شوند یا برای تجدید نظر بازگشت شوند و یا رد شوند.
 • اگر مقالات برای تجدید نظر بازگشت شوند، دستورالعمل خاص انجام اصلاحات به نویسندگان از طریق ایمیل اطلاع داده می شود. پس از آن نویسنده 15روز برای تکمیل تجدید نظر مورد نیاز و ارسال مجدد فرصت دارند.
 • اگر مقاله ای مور پذیرش قرار نگرفت نظرات داوری به همراه مشخص کردن دلیل عدم پذیرش به اطلاع نویسنده خواهد رسید.
 • اگر مقاله ای مور پذیرش قرار گرفت، به نویسنده ابلاغ می شود.

 • هیات حاکمه: مجلات باید الزاما دارای هیات تحریریه یا هیات حاکمه که اعضای آن کارشناسان و متخصصان موضوع به رسمیت شناخته شده در حوزه مجله باشند. نام کامل و سمت و مرتبه دانشگاهی اعضای مجله باید در وب سایت مجله ارائه شده باشد. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران دارای مدیر مسئول، سردبیر و هیات تحریریه متشکل از متخصصان و دانشگاهیان می باشد.  
 • اطلاعات تماس با هیات تحریریه: مجلات باید نام کامل، سمت، مرتبه دانشگاهی و همچنین اطلاعات تماس اعضای هیات تحریریه مجله را در پایگاه اینترنتی مجله فراهم کنند. نام، سمت و مرتبه دانشگاهی مسئولان مجله باید در صفحه پایگاه اینترنتی مجله همراه با یک لینک به تاریخچه مختصری از زندگی و سابقه فعالیت های علمی آنان وجود داشته باشد.
 • شناسایی و برخورد با سوء رفتار در تحقیقات: ناشران و ویراستاران باید در شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آنها سوء رفتار در پژوهش رخ داده است گام های مسئولانه بردارند، از جمله سرقت ادبی، دستکاری استنادها و جعل یاساخت داده ها. در هیچ موردی نباید مجله و یا مسئولان آن به این سوء رفتارها تشویق و یا آگاهانه اجازه چنین سوء رفتاری را بدهند. در صورتی که مسئولان مجله از هر سوء رفتار در پژوهش مربوط به یک مقاله منتشر شده در مجله خود آگاه شدند باید در برخورد با اتهامات از دستورالعمل کمیته اخلاقی انتشارات (COPE) و یا مشابه آن پیروی کنند. به عنوان بخشی از فرآیند ارسال، تمام نویسندگان مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران گواهی می دهند که مقاله ارائه شده کار اصلی خود آنهاست و تمام یا بخشی از آن قبلا در یک مجله علمی یا موارد دیگر منتشر نشده است. نویسنده گواهی که مقاله ارائه شده است که در حال حاضر برای در نظر گرفتن انتشار توسط مجله دیگری و یا دیگر مواد کپی رایت بررسی نکرده است. نویسندگان گواهی می دهند که مقاله ارائه شده حال حاضر برای انتشار توسط مجله دیگر و یا موارد دیگر تحت بررسی قرار ندارد. نویسنده (ها) توافق دارند که تمامی شرایط و ضوابط انتشار مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران از جمله سیاست انتشار مجله، سیاست برخورد با سوء رفتار در تحقیقات و راهنمای ارسال مقالات برای مجله را بپذیرند. همه مقالات دریافت شده برای بررسی و تشخیص سرقت ادبی با آرشیو در دسترس از نشریات مرتبط با این مجله مقایسه می شوند.
 • مالکیت و مدیریت: اطلاعات مربوط به مورد مالکیت و یا مدیریت مجله باید به وضوح در پایگاه اینترنتی مجله وجود داشته باشد. ناشر نباید از نام های سازمانی که نویسندگان بالقوه را در مورد ماهیت صاحب مجله گمراه کند، استفاده کند.
 • پایگاه اینترنتی: پایگاه اینترنتی مجله و همه متونی که روی آن قرار دارد باید نشان دهنده اهمیت بالایی باشد که مجله برای اطمینان از رعایت استانداردهای اخلاقی و حرفه ای بالا قائل است. پایگاه اینترنتی مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران دو بار در سال جهت اصلاح، چک کردن لینک خاموش، غلط املایی، اشتباهات دستوری و دقت و صحت در محتوا مورد بازبینی قرار می گیرد. علاوه بر این، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، نویسندگان و خوانندگان را به گزارش هر گونه خطا در پایگاه اینترنتی و یا عدم دقت، که به سرعت مورد بررسی و اصلاح قرار می گیرد، دعوت می کند.
 • دسترسی: روشی که طبق آن مقالات مجله در دسترس خوانندگان قرا می گیرد و اینکه آیا اشتراک شماره های مجله یا پرداخت هزینه در هر بار مشاهده باید وجود دارد، باید اعلام شود. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران به صورت آن لاین با دسترسی باز و نسخه چاپی منتشر می شود. هیچ حق آبونمان یا هزینه ای برای خواندن و یا دانلود مقالات دریافت نمی شود.
 • تبلیغات: مجلات باید سیاست های تبلیغاتی خود را در صورت وجود، از جمله نوع تبلیغات، تصمیم گیری در مورد پذیرش آگهی و یا نمایش به طور تصادفی اعلام کنند. تبلیغات در پایگاه اینترنتی مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران پذیرفته نیست.
 • برنامه انتشار: تناوب انتشار مقالات باید به وضوح نشان داده شود. همه مقالات درافت شده و پذیرش شده برای انتشار در مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران پذیرفته پس از مدت کوتاهی به صورت آنلاین منتشر می شوند. هر شماره از مجله پس از پذیرش 16 مقاله برای انتشار آماده می شود. صفحه سیاست انتشار را مشاهده کنید.
 • بایگانی: سیاست مجله برای پشتیبان گیری الکترونیکی و حفاظت از دسترسی به مطالب مجلات (به عنوان مثال دسترسی به مقالات اصلی) در صورتی که دیگر منتشر نشود باید به وضوح اعلام شود. لینک ها به تمام مقالات منتشر شده از طریق صفحه پایگاه اینترنتی مجله در دسترس هستند. ضمنا آرشیو مقالات منتشر شده مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران در بانک اطلاعاتی معاونت پژوهشی دانشگاه وجود دارد.