فرایند پذیرش مقالات

فرآیند داوری و پذیرش مقالات

فرآیند دریافت، داوری و پذیرش مقالات در فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران