پیوندهای مفید

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی


نشریات دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات


مجله بین المللی علوم اجتماعی (International Journal of Social Sciences)


مجله پژوهش های جامعه شناختی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار)


مجله مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان


سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی


دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی