اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mehrdad_navabakhshyahoo.com

سردبیر

دکتر سروش فتحی

جامعه شناسی دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

fathi_souroushyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامعباس توسلی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران

ghtavassoli.ir

دکتر باقر ساروخانی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران

sarokhaniut.ac.ir

دکتر حسن سرایی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

hassansaraie.ir

دکتر علیرضا کلدی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

arkaldiyahoo.com

دکتر سیف الله سیف الهی

جامعه شناسی دانشیار جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات

seifollahiseif.ir

دکتر سید محمد صادق مهدوی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

d_mahdavyyahoo.com

دکتر منصور وثوقی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

vosooghi_mnyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر مهدی مختارپور

جامعه‌شناسی استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب

mehdi.mokhtarpourgmail.com