راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نگارش مقاله ها

الف) شرایط پذیرش مقاله

 • مقالات ارسالی جهت چاپ در فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران باید دارای محتوای علمی و آکادمیک باشند، جنبه فقط پژوهشی داشته باشند و حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده باشند. مقالات باید فقط در موضوعات تخصصی علوم اجتماعی، جامعه شناسی، مسائل اجتماعی و فرهنگی باشد. مقالات ارائه شده در عین علمی و تحقیقی بودن، باید ساده و روان بوده و قواعد نگارشی دفتر فصلنامه نیز در آن رعایت شده و فاقد اغلط املایی باشند.
 • دفتر فصلنامه، مقالاتی را در دستور کار جهت بررسی و نشر قرار خواهد داد که قبلاً در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و تحت بررسی برای چاپ نیز نباشد. چنانچه نویسنده به هردلیلی نسبت به چاپ مقاله ارسالی در دونشریه اقدام نماید مسئولیت و عواقب ناشی از آن به عهده نویسنده می باشد و در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی متوجه مجله نخواهد بود.
 •  مقاله هایی در اولویت چاپ قرار خواهند گرفت که به مقاله های چاپ شده در شمارگان قبلی فصلنامه استناد و ارجاع داده باشند.
 • مسئولیت محتوای مقالات بر عهدة نویسنده/ نویسندگان است.
 • کلیه مقالات ارسالی (در صورت تأئید یا رد مقاله) در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقالات رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 • آراء و نظرات مندرج در مقالات لزوماً مبین نظرات و آراء مجله نیست.
 • هیأت تحریریه حق قبول یا رد، ویرایش، تلخیص و تنظیم مقالات را دارد.
 • ترتیب تقدم و تأخر چاپ مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.
 • محتوای مقاله باید با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیأت تحریریه است).
 • با توجه به سیاست های هیأت تحریریه مجله، از بررسی و چاپ مقالات ترجمه شده معذور است.

ب) راهنمای نگارش مقاله

 • مقاله در ابعاد, A4 تعداد صفحات هر مقاله حتی الامکان بین 15-12 صفحه در قطع وزیری با فونت (12 (B Zar برای متن فارسی و فونت (11Time New Roman) برای متن انگلیسی در نرم افزار ورد 2003 یا بالاتر تایپ شود و به همراه سی‌دی متن مقاله ارسال گردد.
 • در تایپ متن مقالات فاصله بین کلمات «ها» ، «می» و ضمایر از فعل و غیره از هم جدا شوند (مثل: می‌شود، شماره‌ها و رفته‌ایم) و هم‌چنین کلماتی که از دو قسمت تشکیل شده‌اند (مثل: صاحب نظران و...). مقالات، در صورت عدم رعایت آئین نگارش فارسی در مرحله چاپ کنار گذاشته می شود. تمامی زیر نویس‌ها به ترتیب شماره، قبل از فهرست منابع در آخر مقاله آورده شود و هم چنین منابع ارجاع داده شده در داخل متن (استناد درون متنی) منابع در آخر مقاله و بر اساس APA به صورت الفبایی درج گردند.

"      صفحه عنوان: در صفحه اول، عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه هم به فارسی و هم به انگلیسی آورده شود (مسئولیت صحت اسامی نویسندگان به انگلیسی به عهده نویسنده / نویسندگان می باشد). در پاورقی، نشانی پستی، شماره تلفن، پست الکترونیک (E-mail) و در صورت امکان نمابر (Fax) اعلام گردد. چنانچه نویسندگان بیش از دو نفر باشند فرد پاسخ گوی مکاتبات مقاله (نویسنده مسئول) باید مشخص گردد. ارسال تصویر آخرین مدرک تحصیلی و حکم کارگزینی نویسنده یا نویسندگان به دفتر فصلنامه الزامی است.

"      چکیده مقاله: چکیده مقاله باید حداکثر در 250 کلمه به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده باشد که شامل عنوان، مقدمه، روش‌پژوهش (مباحث نمونه گیری، ابزار تحقیقو روش جمع آوری اطلاعات)، یافته‌ها، بحث ونتیجه‌گیری و کلید واژه  باشد.

"      متن: چارچوب مقاله بایستی شامل چکیده (درصفحه اول مقاله)، مقدمه (طرح مساله، اهمیت و ضرورت مساله و هدف)، ادبیات تحقیق و چارچوب نظری، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری و یا ارائه راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی  و منابع باشد.

"      عنوان جدول در بالا و عنوان شکل در زیر آن نوشته شود. از عنوان هایی مثل نمودار، عکس و نقشه استفاده نشود و فقط از کلمه شکل استفاده نمایید. همه اعداد، واحدها و مقیاس ها در تمام قسمت های مقاله باید به فارسی باشد.

"      فایل هر شکل، علاوه بر آمدن در متن به صورت جداگانه و با پسوند JPG و با کیفیت حداقل 300dpi به همراه مقاله به آدرس الکترونیکی مجله ارسال شوند. برای چاپ ممکن است شکل ها کوچکتر شوند، لذا نوشته ها و اعداد روی شکل ها درشت و کاملا خوانا باشند.

"   نحوه نگارش منابع درون و پایان متن

روش ارجاع منابع در متن و پایان منابع برای رفرنسهای فارسی و انگلیسی به زبان انگلیسی طبق سبک A.P.Aو به سبک زیر انجام پذیرد: 

 الف) ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا A.P.Aاست به این صورت که در متن مقاله پس از نقل مطلب، در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه مورد نظر ذکر شود مانند(Navabakhsh, 2017, P32)

   ب) فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان تنظیم شود:

 

کتاب

Author (Last Name, Name). (Publishing Date).Title. (Translator Name). Publishing Place.
Salmons, J. (2010). Online Interviews in Real Time. (Fathi, S.). Sage Publications.
Azkia, M. (2013).  Development and New Paradigmatic Velitations. Science and Research IAU Publications. [Persian]

مقاله

Author (Last Name, Name). (Publishing Date).Title.Magazine Title.Volume, Number, Page Number.

Lee, Y.J. (2008). Subjective Quality of Life Measurement in Taipei. Building and Environment, 43, 1205-1215.

پایان نامه/رساله:

Author (Last Name, Name). (Publishing Date). Title.M.S Thesis/Ph.D. Thesis, Unpublished. University Name.

Meshki, M. (2006). Review of the use of Precede-Proceed Model Combining Health Locus of Control Theory to Enhance the Mental Health of Students. Ph.D. Thesis, Unpublished, Health Education, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modarres University. [Persian]

 

در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر ذکر مشخصات بالا، در پایان نشانی دسترسی به سایت اینترنتی نیز به صورت کامل با ذکر تاریخ مشاهده نوشته شود.

 •  نکته مهم: در پایان منابع فارسی که به انگلیسی نگاشته شده کلمه Persian درج شود.

                                                                                          

 

سایر شرایط ساختاری نگارش مقاله در فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی ایران (جامعه شناسی معاصرسابق)

عناوین

شرایط

Font

Font Size

اندازه و فونت متن

B Zar

12

اندازه و فونت ارجاعات(رفرنس) داخل متن

B Zar

8

اندازه و فونت تیتر موضوع مقاله

B Titr

10

اندازه و فونت سر تیتر های مقاله

B Zar  Bold

11

اندازه و فونت متن چکیده

B N azanin

10

عناوین جداول

B Zar

9

متن و داده های  داخل جداول  بصورت فارسی باشد

B Zar

7

منابع

B Zar

9

کلیه اصطلاحات و متن انگلیسی

Times New Roman

8

عنوان مقاله به  انگلیس

Times New Roman  Bold

10

متن چکیده انگلیسی

Times New Roman

10