اهداف و چشم انداز

در طول سالیان سال متفکران و دانشوران سعی در ارائه الگوها و رویکردهایی بوده اند که بتواند جهانشمول باشد و بر واقعیت بیرونی منطبق باشد و بتواند انسان را در مسیر رشد، توسعه و تعالی قرار دهد که به قطع یقین می توان گفت تا امروز این مهم به وجود نیامده است و برداشت های ذهنی از واقعیت های بیرونی به مثابه علوم ریاضی با حقیقت منطبق نیست و نتوانسته به قانونمندی برسد.   این امر نشان می دهد که بایستی با تولید علم و انتشار نتایج یافته های علمی در جهت رسیدن به این مهم گام برداریم، که انتشار این یافته های علمی در قالب مقالات علمی – پژوهشی فرصتی است که محققان، اساتید و دانشجویان با تبادل آراء و افکار، در این راستا حرکت کنند. امید است با همکاری و همفکری فرهیختگان علمی، انتشار مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، گام های محکم و موثر در راه تعالی و توسعه را بردارد، انشاءالله