درباره نشریه

 

                   فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران با همت اعضاء هیات علمی مجرب، اندیشمند و فرهیخته که مجموعه منحصر به فردی از دانشگاه های ایران در واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی هستند، بر خود لازم دانستند جهت پاسخگویی به عاملان تولید علم گام موثری را بردارند. باشدکه روزی این مجله جهانی شود و بتواند از دستاوردها و یافته های علمی، مسایل و واقعیات زندگی اجتماعی نیازمندان علمی را سیراب کند.