دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، آذر 1393 
بررسی سطح توسعه اجتماعی در شهر تهران

صفحه 7-21

مصطفی ازکیا؛ حبیب الله زنجانی؛ هادی برغمدی؛ سیدمحمد سیدمیرزایی


نقش آموزش عالی در توسعه ملی

صفحه 59-69

مریم ثابتی؛ محمد همایون سپهر؛ فخرالدین احمدی