دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، پاییز 1390 
6. سنجش منزلت اجتماعی معلمان در بین دانش آموزان

صفحه 77-87

عزت الله سام آرام؛ محمد علی قائم پور