دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، آذر 1392 
تحلیل نابرابری فضاهای جغرافیایی توسعه بین مناطق روستایی مرکزی ایران

صفحه 71-86

مسعود مهدوی حاجیلویی؛ یعقوب زارعی؛ مهدی رحمانیان کوشکی؛ اسماء رخشانی