دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، آبان 1402 
مطالعه تطبیقی ابزارهای ارزیابی اثرات اجتماعی درپژوهش‏های اجتماعی

صفحه 7-28

10.30495/jisds.2023.74750.11932

سارا حاجی علیانی؛ فرحناز رستمی؛ مصطفی احمدوند؛ علی اصغر میرک زاده؛ حسین آزادی