دوره و شماره: دوره 14، شماره 56 - شماره پیاپی 53، آذر 1401 
رسانه ‏های اجتماعی مازندران و سرمایه‏ های اجتماعی و فرهنگی

صفحه 113-134

10.30495/JISDS.2022.67331.11728

شهریار ساجدی رئیسی؛ داود دعاگویان؛ علی رحمانی فیروزجایی؛ ماجده قلی پور