دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 49، پاییز 1400 
11. تأثیرمسؤلیت اجتماعی بر جذابیت سازمانی کارکنان بانک ملت

صفحه 177-190

10.30495/jisds.2021.17227

رامتین حاجی نصیری؛ شهلا سهرابی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی


14. بررسی جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر خانواده گرایی در بین جوانان شهر تهران

صفحه 227-239

10.30495/jisds.2021.19452

فرزانه معززی خنده روی یزدی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ حسین ابوالحسن تنهایی