دوره و شماره: دوره 13، شماره 52 - شماره پیاپی 49، آذر 1400 
تأثیرمسؤلیت اجتماعی بر جذابیت سازمانی کارکنان بانک ملت

صفحه 177-190

10.30495/jisds.2021.17227

رامتین حاجی نصیری؛ شهلا سهرابی؛ صدیقه طوطیان اصفهانی