دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، آبان 1399 
ارائه راهکارهای جذب استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران

صفحه 25-36

سید محسن طباطبایی مزدآبادی؛ سید علیرضا سید اردوبادی؛ آزاده قمری


تبیین نقش اجتماعی زنان در آثار داستانی بیژن نجدی

صفحه 37-50

مونا آرام فر؛ اشرف چگینی؛ محمد علی شفایی