دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، پاییز 1399 
2. ارائه راهکارهای جذب استعدادهای منابع انسانی در شهرداری تهران

صفحه 25-36

سید محسن طباطبایی مزدآبادی؛ سید علیرضا سید اردوبادی؛ آزاده قمری


3. تبیین نقش اجتماعی زنان در آثار داستانی بیژن نجدی

صفحه 37-50

مونا آرام فر؛ اشرف چگینی؛ محمد علی شفایی