دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 (پیاپی 44) - شماره پیاپی 44، آبان 1398 
کشف فرصت های کارآفرینی فناورانه در حوزه نانوتکنولوژی

صفحه 21-42

احسان قاسمی؛ مهرداد نوابخش؛ نصرت اله شادنوش


جایگاه جریان سازی خبری روابط عمومی ها در جامعه

صفحه 87-98

افشین محمدی؛ افسانه مظفری؛ رها خرازی محمدوندی آذر


الگوی عوامل بروز رفتارهای سیاسی انحرافی در صنعت بانکداری؛ کاربرد رویکرد کیفی

صفحه 157-170

عاطفه ابراهیم پور آهندانی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور؛ مهدی خیراندیش