دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، آبان 1397 
ارائه الگوی مدیریت توسعه فرهنگی کلانشهرتهران

صفحه 51-62

مهدی یسری؛ ناصر فکوهی؛ سید رضا صالحی امیری