دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، خرداد 1397 
طراحی الگوی توسعه سرمایه فرهنگی در خانواده ایرانی

صفحه 27-40

پیمانه عسگری؛ فاطمه فراهانی؛ سید رضا صالحی امیری


نقش مهارت های ارتباطی مدیران در توسعه کسب و کار با تأکید بر مشتری مداری

صفحه 127-152

سمیه سادات مهدوی؛ سید وحید عقیلی؛ نوروز هاشم زهی؛ علی اکبر فرهنگی