دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، اسفند 1396 
بررسی کیفیت زندگی سالمندان در استان گیلان و عوامل موثر بر آن

صفحه 75-88

مجید حسینی نثار؛ حبیب اله زنجانی؛ سید محمد سید میرزایی؛ علیرضا کلدی