دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، آذر 1396 
بررسی و تحلیل شاخص های توسعه رفاه در کشورهای اسلامی

صفحه 53-68

میرنجف موسوی؛ مجید اکبری؛ سمیه محمدی حمیدی؛ وحید بوستان احمدی