ارزیابی میزان حس تعلق محله ای با افزایش مشارکت شهروندان در طرح‌های توسعه محله ای (مطالعه موردی: محله پیرمادر، اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (Email: atagafari@gmail.com)

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-گرایش برنامه ریزی مسکن، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) (Email: rezahashemimasoomabad@gmail.com

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی میزان حس تعلق محله ای با افزایش مشارکت شهروندان در طرح‌های توسعه محله ای در محدوده محله پیرمادر شهر اردبیل می‌باشد. پژوهش حاضر از هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها از نوع روش پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق، ساکنین محله پیرمادر، ناحیه 5 منطقه یک شهرداری اردبیل است که در سال 1396 تعداد 5294 نفر را در خود جای داده است. همچنین تعداد نمونه 358 و ضریب آلفای کرونباخ برابر با 89/0 به دست آمد. نهایتاً اینکه در مرحله تجزیه و تحلیل داده ها، جهت سنجش وضعیت موجود بین مشارکت و حس تعلق محله ای از آزمون T تک نمونه ای، برای بررسی رابطه بین مشارکت در توسعه محله ای از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، و جهت بررسی ارتباط بین ویژگی‌های فردی با حس تعلق محله ای و آمادگی برای مشارکت از آزمون کای اسکوئر (خی دو/ کای مربع) در قالب نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج نشانگر ارتباط معنادار بین افزایش میزان حس تعلق محله ای با میزان آمادگی برای مشارکت در طرح‌های توسعه محله ای می‌باشد و در نهایت پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the sense of neighborhood affinity by increasing citizen participation in neighborhood development projects (Case study: PirMadar neighborhood, Ardebil)

نویسندگان [English]

 • Ata Ghaffari ghilandeh 1
 • Reza Hashemimasoomabad 2
1 Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

the main purpose of the present research Assessing the sense of neighborhood feeling with Increasing citizen participation in neighborhood development projects Is within the boundaries of the Pir Madar neighborhood in Ardebil. The present study is an applied objective and is of descriptive-analytical type in terms of its nature and in terms of data collection method is a survey method. The statistical population of this study is the residents of the Pir Madar neighborhood, district 5 of region1 of Ardebil which in 2017 includes5294 people. Also, the sample size of 358 and the Cronbach's alpha coefficient were 0.89. Finally, at the stage of data analysis, To measure the status quo of partnership and neighborhood sense from T test, To examine the relationship between partnership in neighborhood development from Pearson Correlation Coefficient Test And to investigate the relationship between individual characteristics with neighborhood sense and willingness to participate The Chi-square test (Chi-square / Double Qi) In the form of Spss software is used. The results indicate a significant relationship between increasing the sense of neighborhood affinity with the degree of readiness to participate in community development projects. And finally, suggestions have been made.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neighborhood sense"
 • " Citizen Participation"
 • " Neighborhood development Project"
 • " Pir Madar neighborhood"
 • " Ardabil
 1. Ahmadi, F., Aghalatifi, A., & Afshar,A.(2014).Factors influencing a sense of belonging in the regeneration of Noghan Neighborhood in the residential fabric near the Imam Reza Shrine, Journal of The Urban Development and Organization Haft Shahr, Volume 4, Issue 47, 48, Page 70-84.[In persian]
 2. Banerjee, T. & Baer, W.C. (1984). Beyond The Neighbourhood Unit: residential envirinment and public policy. New York: Plenum Press.
 3. Bazi, Kh. Mirzapor, S., & AfrasiyabiRad, MS.(2016). Comparing Sense of Place Belonging in KhorramAbad Districts, Journal of Sustainable Architecture and Urban Design, Volume 2, Issue 2, Page 1-14.[In persian]
 4. Ebrahimi, N. (2013).Measurement of neighborhood affinity and its role in social participation in Tehran's neighborhoods. Case study: Zeinabieh District (region 13) , Tehran Municipality, Deputy Director of Social and Cultural Affairs of the Directorate General of Social and Cultural Studies.[In persian]
 5. Fisher, C. (1976). The Urban Experience, Colombia University.
 6. Gasemi, V., & Negini, S. (2000). The Study of the Impact of Neighbourhood Texture on Social Identity Focusing Neighbourhood Identity in Isfahan City, Journal Urban - Regional Studies and Research, Volume 2, Issue 7, Page 113-136.[In persian]
 7. Ghasemi, M.(2015). Where do I come from? Identity to residential tissue, Third edition, Tehran: Rosene publication.
 8. Hosseini, H. (2016). Analysis of Good Governance Indicators in Torbat Haydarieh: Emphasizing on the citizens and urban managers' viewpoints, Journal of Urban Studies, Volume 5, Issue 20, Page 43-52.[In persian]
 9. Internet publication of the Renovation Organization (2014). http://nosazi.tehran.ir
 10. Jamshidiha, Gh. Parvayi HareDasht, Sh., Piri, S., & Adib Haj Bagheri, S. (2015). The role of community sense-of-belonging in promoting social participation (Case of Study: Ghezel ghalea neighborhood of Tehran), Journal of  , Volume 4, Issue 12, Page 1-24.[In persian]
 11. Kalantari, A., & Rasooli, B. (2015). FEASIBILITY OF CITIZEN PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF NEIGHBORHOOD PARKS IN TEHRAN, Journal of URBAN MANAGEMENT, Volume 14, Issue 38, Page 425-448.[In persian]
 12. Kashijoo, Kh. & fatholoolomi, I. (2012). Neighborhood, Concept and Its Features in Today's Cities, Journal of jostarhayeshahrsazi, Issue 39-40, Page 47-54.[In persian]
 13. Khajeh Shahkuhi, A., NajafiKani, A., Khoshfar, G., & Shahfaee, S. (2015). The Degree of Citizens Participation in the Activities Rendered by Municipality Construction and Services (a case Study, Galugah City), Journal of Environmental Based Territorial, Volume 8, Issue 29, Page 1-25.[In persian]
 14. McMillan D. & Chavis D. (1986). Sense of Community: A Definition and Theory, Journal of Community Psychology, 14.
 15. Meshkini, A., Pourmousavi, M., & Moazen, S. (2013). Evaluation of neighborhood management pattern based on desirable urban governance indexes Case study: Evin neighborhood, Tehran, Journal of Urban Studies, Volume 2, Issue 6, Page 31-42.[In persian]
 16. Mohammadi, A. (2016).COMMUNITY PLANNING (Basic Principles and Methods), First edition, University of Mohaghegh Ardebil publication, Ardebil.
 17. Mohammadi, A., & Pashazadeh, A. (2014). Measuring the Sustainability Level of Ardebil Neighborhoods, with an Emphasis on Rural based Neighborhoods, Journal of Urban Studies, Volume 3, Issue 11, Page 49-62.[In persian]
 18. Naderi, A., Shirali, E., & Ghasemi Kafroudi, S. (2014). The Evaluation of a Sense of Neighborhood Dependency and its Role in Social Participation (Case of Study: Ne’mat-abad Neighborhood), Journal of Iranian Social Development Studies, Volume 6, Issue 3, Page 7-20.[In persian]
 19. Pakzad, J. (1996).Identity and This Space With Space", Journal of Urban sociological studies Saffeh, Volume 6, Issue 21-22, Page 21-22.[In persian]
 20. Rahnama, M., & Razavi, M. (2013). An Study of Sense of place Effect on Social Capital and Participation in Mashhad’s Neighborhoods, Journal of Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-va-Shahrsazi, Volume 17, Issue 2, Page 29-36.[In persian]
 21. Sadrian, Z., Hossini, B., & Noorozian Maleki, S. (2014). Promoting the sense of belonging to the site through the renovation of the worn out texture with respect to the interface (Case study:Bagh shatter neighborhood of Tehran), Journal of Iranian architecture & Urbanism, Volume 5, Issue 7, Page 35-44.[In persian]
 22. Zomoradiyan, A. (2012). The importance of addressing the issue of collective sense in neighborhood development projects and projects, Journal of jostarhayeshahrsazi, Issue 39-40, Page 79-83.[In persian]