نقش اقوام در توسعه اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی یک مطالعه در جنوب شرق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه علوم منطقه ایی، دانشگاه اتوش لوراند، دانشکده علوم، بوداپست، مجارستان.

چکیده

امروزه تعادل های ناحیه ای و توسعه شرایط اجتماعی و اقتصادی نواحی مرزی نقش اساسی در توسعه ملی هر کشور دارد، بنابراین توسعه و گسترش امکانات و منابع در شهرستان های مرزی می تواند نقش اساسی در تقویت و توسعه اجتماعی و اقتصادی و در نهایت توسعه پایدار ملی داشته باشد. بدین منظور و با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر، با هدف شناخت وضعیت عملکرد و توسعه نقاط شهری منطقه سیستان و بلوچستان با توجه به تأثیر متغیرهای اقوام و مرزی بودن منطقه پرداخته است. روش استفاده شده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می‌باشد و برای سطح‌بندی عملکرد نقاط شهری منطقه از 20 شاخص استفاده شده است، این شاخص‌ها در راستای 6 عامل اصلی اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، حمل و نقل و ارتباطات بودند و برای بررسی و تحلیل شهرستان های استان و رتبه بندی آن ها ابتدا کل شاخص‌ها با استفاده از مدل ویکور پالایش شد، در ادامه جهت نشان دادن رابطه بین متغییرهای تحقیق از آزمون های آماری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در بین شهرستان های استان، شهرستان زاهدان و نیمروز توسعه یافته ترین شهرستان های استان سیستان و بلوچستان و شهرستان سراوان، خاش محروم ترین شهرستان های استان بوده و مرزی بودن شهر‌ها در عملکرد آنها تأثیرگذار بوده است و شهرهای مرزی و غیر مرزی بر اساس متغییر کل مولفه های اصلی پژوهش در سطح خطای کمتر از 0.05 معنی دار هستند. همچنین مشخص شد که در بررسی نقش اقوام در توسعه اجتماعی و اقتصادی منطقه شهرهای بلوچ زبان از لحاظ شاخصه ها شرایط بهتری نسبت به شهرهای زابلی زبان داشته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of ethnic groups in the social and economic development of border regions A study in southeastern Iran A Study in Southeast Iran

نویسندگان [English]

 • Heydar Lotfi 1
 • Hossein Mousazadeh 2
1 Associate Professor
2 Ph.D. Student
چکیده [English]

Today, regional equilibrium and the development of social and economic conditions of the border areas play a fundamental role in the national development of each country, so the development and expansion of facilities and resources in the border towns can play a fundamental role in the strengthening of social and economic development and, ultimately, sustainable national development Have. To this end and in view of the importance of the subject, the present article aims to identify the status of the performance and development of urban areas of the Sistan and Baluchestan region with regard to the impact of ethnic variables and the boundary of the region. The method used in this research is descriptive-analytic and for measuring the performance of urban areas of the region, 20 indicators have been used. These indicators were in line with the six main socio-cultural, economic, infrastructural, sanitary-therapeutic, transportation and communication factors, and to analyze and analyze the cities of the province and their ranking, first, the entire indices were refined using the Vikor model. Then, the statistical tests were used to show the relationship between the variables of the research. The results show that in the provinces of Zahedan and Nimroz, the most developed cities in the province of Sistan and Baluchestan and Saravan, Khash are the most deprived cities in the province, and the boundaries of cities have been influential in their performance, and border and non-border cities Based on the total variables, the main components of the research are significant at an error level of less than 0.05. It was also found that in the study of the role of ethnic groups in the socio-economic development of the Baloch language cities, they have better conditions than the Zabuli languages ​​in terms of characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

 • socio-economic development
 • ethnic groups
 • border regions
 • Sistan and Baluchestan province
 1. Ahangari, Majid; Saadatmer, Reza (2006). Comparative Study Developed Cities of the Province's Economical and Social Sectors. Journal of Social Welfare. No.44: 13-32. [Persian]
 2. Aminbidokht, Aliakbar (2006).  Measuring development of Semnan province cities. Geography journal of Education and Growth. Volume 76, 17-23. [Persian]
 3. Azami, Hadi (2014). Geopolitical Weight and Regional Power System (Case Study: Southwest Asia). International Quarterly of Geopolitics. Vol. 2, No.5. [Persian]
 4. Blory, j. (2005). Urban Environment Spatial Fragmentation and Social Segregation in Latin America; where Dos Innovation Lie? Habitat International, 29, pp 627-645.
 5. Chandoevwit, W., Yongyuth, Ch., and Srawooth, P (2004). Thailland s Cross Border Economy: a Case Study of SaKaeoandChiangRai, TRDI.
 6. Drakakis Smith, D (2000) Third World Cities. Second Edition, Routledge, London.
 7. Fallahi, Ali; Kaffashi, Majid (2018). The Effect of Social Development on Social Health in Tehran Metropolis. Journal of Iranian Social Development Studies. Vol. 10, No.2. [Persian]
 8. Glassner, Martin.  & Fahrer, Chuck (2004), Political Geography, 3rd Edition. New York: John Wiley.
 9. Hafeznia, Mohammadreza (2006). Principles and concepts of geopolitics. Papoli Publication, Mashhad. [Persian]
 10. Hosseinzadeh Dalir, Karim (2009). Regional planning. Samt publication. Tehran. [Persian]
 11. Kouhshekaf, Nahid (2013). Geography of development and ethnic geography in government development plans. Quarterly Journal of Cultural and Social Dialogue. No 43.
 12. Maghsoudi, Mojtaba; Ebrahimabadi, Gholamreza (2013). Methodological and theoretical study of ethnic boundary studies. Quarterly of Border studies research. Volume 5, Issue 4. [Persian]
 13. Mahdizadeh, Javad (2006). Strategic Planning of Urban Development. Tarh and Nashr Payam sima company publication. Tehran. [Persian]
 14. Mokhtari Malakabadi, Reza; Aliakbari, Esmaeil; Khosravi, Bakhtiar (2016). Measuring the Efficiency of Urban Sustainability from the Borderline Case Study: Marivan Border Town. Urban Studies. No.20. [Persian]
 15. Mousavi, Mirnajaf; Manochehri Miandoab, Ayoub; Adibnia, Zahra (2014). The Role of Ethnicity and Boundary in the Function of Urban Areas; Case Study: Azerbaijan Region. International Quarterly of Geopolitics. Vol. 10, No.1. [Persian]
 16. Mousazadeh, Hossein; Khoshfar, Gholamreza; Khodadad, Mehdi (2016). An Analysis of Quality of Life in the Border Areas (Case Study: Atrak Village in the City of Gonbad-Kavas). Quarterly of Border studies research. Volume 14, Issue 4. [Persian]
 17. Mousazadeh, Hossein; Rabiei Mondejin, Mohammadreza; Khatami, Hesam; Tabrizi, Omid (2018). Spatial Analysis and Ranking of Urban Development Indicators A Case Study in Khorasan Razavi Province. Quarterly of Geography. Volume 30, Issue 1. [Persian]
 18. Niebuhr, Annekatrin; Silvia Stiller (2002). Integration Effects in BorderRegions –A Survey of Economic Theory and Empirical Studies; Hamburgisches Welt-Wirtschafts- Archiv (HWWA) Hamburg Institute of International Economics.
 19. Sadi, Mohammadreza; Oryani, Bahareh; Mousavi, Mirhossein; Nematpour, Masomeh (2009). Analysis of Relationship between Government Expenditures and Economic Growth within the Barrow Growth Model. Quarterly Journal of Economic Research. Volume 10, No 3. [Persian]
 20. Setareh, Jalal; Mohammadi Athar, Alireza (2013). Border and ethnicity, threat or opportunity. Quarterly of Border science and technology. Volume 5, Issue 4. [Persian]
 21. Tavana, Mohammadali; Bigleri, Manijeh (2012). Issues of border cities based on the country's 20-year document: look at ethnic issues and regional policies related to border regions. National Conference on Border and Security Cities, Challenges and Approaches, Zahedan, Sistan and Baluchestan University. [Persian]
 22. Zibandeh, Edalat; Yousefifard, Someyeh; Refi, Mohsen (2012). How to Develop Border Cities in the Horizon of 1404 (Case study: Guilan Province). Quarterly of Border science and technology. Volume 3, Issue 1. [Persian]