مطالعات توسعه اجتماعی ایران (JISDS) - اصول اخلاقی انتشار مقاله