مطالعات توسعه اجتماعی ایران (JISDS) - واژه نامه اختصاصی