دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، زمستان 1389 
5. راهکارهای توسعه توریسم فرهنگی درایران

صفحه 91-112

سید رضا صالحی امیری؛ سعید شریفی