دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، زمستان 1387 
6. نقش و اثرات انجمن های زادگاهی بر توسعه روستایی (مطالعه موردی روستای دریان)

صفحه 125-153

مصطفی ازکیا؛ سید احمد فیروزآبادی؛ ولی الله رستمعلی زاده