دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 (پیاپی 47) - شماره پیاپی 47، تابستان 1399 
1. شناسایی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان

صفحه 7-23

ایرج محمودی؛ اصحاب حبیب زاده؛ هادی خانیکی؛ مهرداد نوابخش


6. بررسی محیط زیست (اقلیم) و میزان مرگ و میر در استان های ایران با نگاهی جمعیت شناختی

صفحه 77-91

مرضیه جان بزرگی؛ محسن ابراهیم پور؛ شهلا کاظمی پور ثابت؛ علیرضا محسنی تبریزی


8. عوامل و پیامدهای اجتماعی ناباروری زنان شیعه و سنی

صفحه 103-115

پروانه افشاری؛ علی پژهان؛ احسان رحمانی خلیلی