دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، بهار 1396 
4. سرمایه اجتماعی و توسعه در استان های ایران

صفحه 53-67

ابوالقاسم حیدرآبادی؛ ابراهیم صالح آبادی