بر اساس نویسندگان

آ

 • آذربایجانی، کریم [1] دکتر اقتصاد و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • آرام، هاشم [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات، تهران
 • آرام، هاشم [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی؛ علوم و تحقیقات تهران و عضوء گروه پژوهش های راهبردی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
 • آرام، هاشم [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • آرام، هاشم [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد علوم و تحقیقات تهران
 • آرام، هاشم [1] دانشجوی دکتری جامعه‌ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • آزاد ارمکی، تقی [1] استاد و عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
 • آقایی، نسرین [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • آقاجانی، حمید [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه جامعه شناسی، تهران، ایران
 • آقاجانی، طهمورث [1] عضو هیات علمی گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس
 • آقازاده مقدم، سهند [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان

ا

ب

 • بیات، حسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه ارومیه
 • بیات، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • باروتی، مهسا [1] کارشناسی ارشد دانشگاه بو علی سینا
 • باقری، مجتبی [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بیدالله خانی، آرش [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • بیدالله خانی، آرش [1] دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران و مدرس گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران (نویسنده مسئول) (Email: khani.politicist@yahoo.com
 • بذرافشان، محمد [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • برغمدی، هادی [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • برندک، فرهاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران (Email: farhadbarandak20@gmail.com)
 • بروجردی، لیلی [1] دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه علامه طباطبایی
 • بروجردی، لیلی [1] دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
 • بروجردی، لیلی [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: leylibrjdi@gmail.com)
 • برومند، مختار [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی و دبیر آموزش و پرورش شهرستان جهرم
 • بسطامی، عیسی [1] دانش آموخته دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • بشیری گیوی، حسین [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
 • بشیری گیوی، حسین [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و مدرس علمی کاربردی بهزیستی تبریز
 • بشیری گیوی، حسین [1] کارشناس ارشد پژوهشگری و مدرس دانشگاه پیام نور شهرستان گیوی
 • بشیری گیوی، حسین [1] مدرس پیام نور و دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • بشیری گیوی، حسین [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • بغزیان، آلبرت [1] دکترای اقتصاد بین الملل
 • بنی فاطمه، حسین [1] استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه تبریز)نویسنده مسئول(
 • بنی هاشم، فروغ السادات [1] کارشناس ارشد جامعهشناسی (مدیرکل دفتر امور زنان روستایی جهاد کشاورزی)
 • بهاری، حبیبه [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی
 • بهرامی نیا، بهاره [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول) (Email:baharehbahraminia@gmail.com
 • بهزادی، سجاد [1] کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
 • بوستانی، داریوش [1] عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید باهنر کرمان و رئیس گروه پژوهشی جامعه شناختی مطالعات شهری روستایی
 • بوستان احمدی، وحید [1] دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران

پ

ت

ث

 • ثابتی، مریم [1] دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، مدرس دانشگاه پیام نور کرج
 • ثابتی، مریم [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، مدرس دانشگاه پیام نور البرز
 • ثابتی، مریم [1] کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • ثابتی، منوچهر [1] دانشجوی دکتری جامعه‏شناسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ج

چ

 • چیت ساز، محمد علی [1] استادیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران (Email: mad3175@yahoo.com

ح

خ

 • خادم، رسول [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ واحد تهران شرق
 • خادم، رسول [1] عضو هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شرق و دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • خادم، رسول [1] هیأت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شرق
 • خادمیان، طلیعه [1] استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
 • خادمیان، طلیعه [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خادمیان، طلعیه [1] استاد یار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • خانی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران
 • خدائی، زهرا [1] دانشجوی دکتری شهرسازی- دانشگاه تربیت مدرس
 • خدائی، زهرا [1] دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس
 • خرازی محمدوندی آذر، رها [1] استادیار، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: zahra-kharrazi@yahoo.com)
 • خیراندیش، مهدی [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید ستاری، تهران، ایران.
 • خسروی، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • خسروی، وحیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان ،واحد علوم وتحقیقات
 • خضری، سیده خدیجه [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
 • خواجه زاده، نسیم [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران
 • خورسنداسیابر، حمید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران Email: khorsand_hamid@yahoo.com
 • خوشفر، غلامرضا [1] عضو هیات علمی دانشگاه بابلسر

د

ذ

 • ذائر ثابت، فروغ [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

ر

 • رادفر، رضا [1] گروه مدیریت استراتژیک دانشکده مدیریت، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • ریاضی، نهال [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • ریاضی، نهال [1] دکتری جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • رجبلو، قنبرعلی [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
 • رحیمی، محمد [1] استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد خخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
 • رحمانی، الناز [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی
 • رحمانی، بیژن [1] دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی‌روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • رحمانیان، محمد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی واحد دانشگاه آزاد بندر عباس
 • رحمانیان کوشکی، مهدی [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه علوم و تحقیقات، تهران
 • رحمانی خلیلی، احسان [1] کارشناس ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی ، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
 • رحمان زاده، سیدعلی [1] استادیار و عضو هیات علمی علوم ارتباطات، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) Email: salirahmanzadeh@yahoo.com)
 • رحمان زاده، سید علی [1] استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • رحمان زاده، سید علی [1] استادیار گروه علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
 • رخشانی، اسماء [1] دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • رزقی شیرسوار، هادی [1] گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران
 • رستگار، عباسعلی [1] دانشیار، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
 • رستمعلی زاده، ولی الله [1] کارشناسی ارشد مدیریت توسعه
 • رستمعلی زاده، ولی اله [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه روستایی، داشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • رسول زاده، صمد [1] عضو هیئت علمی گروه مطالعات خانواده، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. (Email: samad1356@gmail.com)
 • رشتیانی، آذر [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • رشتیانی، آذر [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی
 • رشیدی، حسن [1] دانشجوی دکتری جامعه‌ شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی، تهران
 • رضا سلطانی، پوریا [1] دانشجوی دکتری سنجش و اندازه گیری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • رضوی فرد، بهزاد [1] دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (Email: Razavi11351@yahoo.com)
 • رفیعی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری تخصصی جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.
 • رفیعیان، مجتبی [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس
 • رفیعی فر، مریم [1] دانش آموخته رشته پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • رنجبر، مجتبی [1] پژوهشگر و دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی، گنبد کاووس، گلستان، ایران
 • رنجبر، مجتبی [1] دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • رنجبر، محسن [1] دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • رهبر، فرهاد [1] دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
 • رهنما قره خان بیگلو، افشین [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، بازاریابی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: Afshin.rahnama@yahoo.com)
 • روشنایی، علی [1] استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان
 • روشنایی، علی [1] دانش آموخته دوره دکترای تخصصی جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • روشنایی، علی [1] دکتری جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد آشتیان
 • رئوف، احمد [1] دانش آموخته جمعیت شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

ز

س

ش

 • شاپوری، محمد [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • شادجو، نرگس [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Emil: central_iau@yahoo.com
 • شادنوش، نصرت اله [1] استادیار مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: nos.shadnoosh@iauctb.ac.ir)
 • شاطری، پروانه [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • شاطریان، محسن [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
 • شایگان، فریبا [1] دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
 • شایگان، فریبا [1] دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 • شالچی، وحید [1] استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ، تهران، ایران
 • شیخی، محمدتقی [1] استاد گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایرن. (نویسنده مسئول) (mtshykhi@yahoo.com)
 • شیخ بکلو، سارا [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شیخ زاده، ابراهیم [1] استادیار گروه زبان های خارجی داننشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • شیخ زاده، ابراهیم [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • شیخ زاده، ابراهیم [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
 • شیری، طهمورث [1] عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی –واحد تهران مرکزی، تهران
 • شیری، طهمورث [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • شیری، طهمورث [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شیرازی، محمد [1] دانشجوی دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شیرعلی، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
 • شریفی، زینب [1] دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • شریفی، سعید [1] کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)نویسنده مسئول(
 • شیرمحمدی، یزدان [1] استادیار،مدیریت بازرگانی،دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 4697-19395، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) (Email: shahnazkarimi2007@gmail.com)
 • شعاع برآبادی، علی [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،دانشگاه سیستان و بلوچستان )نویسنده مسئول
 • شفائی مقدم، الهام [1] دانشجوی دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه کاشان
 • شفیعی، شفیع [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه تبریز و مدیرکل امور اجتماعی استانداری اردبیل
 • شکارچی، فرهاد [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول) (Email: farhanghshekarchi@yahoo.com
 • شکربیگی، عالیه [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
 • شکوهی بیدهندی، محمد صالح [1] دکتری شهرسازی دانشگاه تهران و پژوهشگر دکتری آمایش فضای دانشگاه نانتر فرانسه
 • شمس، احمد [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • شمس، مجید [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
 • شمس الدینی مطلق، محمد حسن [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران (نویسنده مسئول) (Email: mohamad.shams63@yahoo.com
 • شمس الهی، بهنوش [1] دانشجوی دکتری انسان شناسی شهری
 • شنبه پور مادوان، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
 • شهریاری، سید کمال الدین [1] استادیار دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

ص

ض

 • ضیائی، محمود [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علّامه طباطبائی
 • ضرابی، اصغر [1] عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

ط

 • طالبی، رضا [1] کارشناس ارشد رشته جامعه شناسی
 • طاهری، ابوالقاسم [1] استاد گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طاهری، علی [1] دکتری مدیریت و مدیر طرح و برنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • طاوسی، سمیرا [1] کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب، تهران. ایران
 • طبیبی جبلی، مجید [1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی، گرایش مسائل ایران، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طرفی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
 • طلوعی اشلقی، عباس [1] استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • طهماسبی آشتیانی، محمد [1] کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

ظ

 • ظهیری، هوشنگ [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

ع

غ

ف

 • فائقی، سحر [1] دانشجوی دکترای جامعه شناسی نظری- فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • فائقی، سحر [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
 • فتاحی دولت آبادی، احمدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران (Email: Ahmadrezafattahi73@gmail.com)
 • فتحی، سروش [1] عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • فتحی، سروش [2] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • فتحی، سروش [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،دانشجوی دکتری واحد علوم و تحقیقات
 • فتحی، سروش [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گروه علوم اجتماعی، گرمسار، ایران
 • فتحی، سروش [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار،گروه علوم اجتماعی،گرمسار، ایران
 • فتحی، سروش [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • فتحی، سروش [1] استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب
 • فتحی، سروش [1] گروه علوم اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فتحی، سروش [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • فتحی، سروش [1] دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران
 • فتحی، سروش [1] دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فتحی، سروش [1] گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی ،واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار، ایران
 • فتح آبادی، بهاره [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: baharehfathabadi492@gmail.com
 • فتحی کجل، فاروق [1] کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شمال
 • فدوی، جمیله [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات)نویسنده مسئول(
 • فرامرزی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • فراهانی، احمد رضا [1] مدرس واحد 23 دانشگاه جامع علمی و کاربردی
 • فراهانی، فاطمه [1] عضو هیئت علمی رشته مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • فرشبافیان، احمد [1] استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
 • فرهنگی، علی اکبر [1] استاد و عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران
 • فرهنگی، علی اکبر [1] استاد مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • فیروزی، محمد جعفر [1] دانش آموخته جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • فیروزآبادی، آمنه [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران
 • فیروزآبادی، سید احمد [1] استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • فیروزآبادی، سید احمد [1] عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • فیروزآبادی، سید احمد [1] دانشیار گروه مطالعات توسعه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران (Email: Ahmadrezafattahi73@gmail.com)
 • فیروزآبادی، سید احمد [1] دانشیار و مدیر گروه مطالعات توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • فروزش، سینا [1] استادیار گروه تاریخ ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • فیض پور، محمد علی [1] عضو هیات علمی دانشگاه یزد
 • فقیه، خسرو [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی
 • فکوهی، ناصر [1] عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • فلاحی، علی [1] دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تهران: ایران.

ق

 • قابل رحمت، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی، گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • قابل ‌رحمت، فاطمه [1] دانشجوی دکتری جامعه‌ شناسی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قادری، اسماعیل [1] استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
 • قاسمی، احسان [1] دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: ehsan.ghasemi777@gmail.com)
 • قاسمی، وحید [1] دانشیار و عضو هیأت علمی و مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه اصفهان
 • قاسمی، وحید [1] عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان
 • قاسم زاده عراقی، مرتضی [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • قاسمی کفرودی، سجاد [1] کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
 • قاضی طباطبایی، محمود [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
 • قائد محمدی، محمد جواد [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (دانشکده علوم اجتماعی) رودهن، ایران
 • قائم پور، محمد علی [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی
 • قدمی، محسن [1] عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قدمی، محسن [1] استادیار گروه ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Email: m.ghadami@srbiau.ac.ir
 • قدیمی، بهرام [1] عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قدیمی، بهرام [1] دانشیار جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: ghadimi.bahram@srbiau.ac.ir)
 • قریب، مینا [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قربانی، محبوبه [1] کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران
 • قربانی سپهر، آرش [1] دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Email: ar.ghorbanisepehr@mail.um.ac.ir)
 • قربانعلی پور، سحر [1] کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • قربانوا، گلناره [1] دکتری روانشناسی عمومی، دانشگاه دولتی باکو
 • قلاوندی، حسن [1] دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • قلیج، مرتضی [1] دکتری جامعه شناسی و مدرس گروه جامعه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
 • قلعه‌ای، علیرضا [1] عضو هیئت‌علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه
 • قنبری، عسگر [1] مدرس دانشگاه فنی و حرفه ای

ک

گ

 • گلچین، نادر [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم
 • گلدوزیان، بابک [1] دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،تهران،ایران
 • گلمحمدی، مجید [1] دانشجوی دکتری تهران مرکز
 • گنجی، احمد [1] کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و کارشناس ارشد پژوهشگری اجتماعی دانشگاه تهران
 • گندمی، محمد [1] کارشناس ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • گودرزی، ثریا [1] کارشناس دفتر توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار- وزارت کار و امور اجتماعی

ل

 • لبیبی، محمد مهدی [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، گرمسار، ایران
 • لطفی، حیدر [1] دانشیار جغرافیای سیاسی و گردشگری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران. (Email: heydare.lotfi@gmail.com)
 • لطیفی، غلامرضا [1] استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
 • لطفی حقیقت، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
 • لطفی حقیقت، امیر [1] کارشناس ارشد روانشناسی واحد علوم و تحقیقات

م

ن

 • نادری، احمد [1] دکترای انسان شناسی، هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 • نادری، نادر [1] استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران (Email: naderi_ksh@yahoo.com)
 • نارینی، ریحانه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا روستایی دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل، ایران
 • نیازی، محسن [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
 • نیازی، محسن [1] استاد گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
 • ناصری، سهیلا [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران ، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران
 • ناصر مستوفی، انوشیروان [1] مدیر دبیرخانه شورای عالی نظارت بر توسعه شهری تهران
 • ناظم، فتاح [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن(دانشکده علوم تربیتی) رودهن
 • نجار نهاوندی، مریم [1] دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) Email: nahavand@ut.ac.ir
 • نژادبهرام، زهرا [1] ژوهشگر آزاد و مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی)نویسنده مسئول
 • نسترن، مهین [1] دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان
 • نصیری، بهاره [1] استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران (Email: bn.nasiri@gmail.com)
 • نظری، سید غنی [1] عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحداردبیل
 • نظری، صدیقه [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نعیمایی، بنیامین [1] کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
 • نعمتی، فریده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • نقیب زاده، احمد [1] استاد دانشگاه تهران
 • نقدی، اسدالله [1] دانشیار جامعه‌شناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • نقدی، اسداله [1] دانشیار جامعه شناسی دانشگاه بوعلی
 • نقشی، فتاح [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • نیک پی، امیر [1] استادیار جامعه شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
 • نیکخواه، هدایت الله [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی، پردیس دانشگاه هرمزگان
 • نیک خواه قمصری، نرگس [1] استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
 • نیک‌ عهد، مهدی [1] کارشناس‌ ارشد جامعه‌شناسی، مدرس دانشگاه ملایر
 • نیک نامی، مهرداد [1] استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • نکوئی، شهربانو [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران (Email: sh.nekoei93@gmail.com@gmail.com
 • نهاوندی، رضا [1] دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه شیراز
 • نوابخش، فرزاد [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، اراک
 • نوابخش، فرزاد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 • نوابخش، فرزاد [2] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • نوابخش، فرزاد [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • نوابخش، محمد رضا [1] دانشجوی پزشگی دانشگاه شهید بهشتی
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و احد علوم و تحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • نوابخش، مهرداد [1] دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
 • نوابخش، مهرداد [1] عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Email: Mehrdad_Navabakhsh@yahoo.com
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی داننشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد جامعه شناسی،گروه علوم اجتماعی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Email: mehrdad_navabakhsh@yahoo.com)
 • نوابخش، مهرداد [1] استاد جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Emil: Mehrdad_Navabakhsh@yahoo.com
 • نواح، عبدالرضا [1] دکتری جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران
 • نوبخت، رضا [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
 • نوریان آرانی، فهیمه [1] کارشناس جامعه شناسی
 • نوربخش، یونس [1] دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
 • نوری پور، مهدی [1] دانشیار ترویج کشاورزی و توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
 • نورمرادی، سکینه [1] کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

و

 • واعظ، نفیسه [1] عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی، واحد شهررضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • واعظ زاده، ساجده [1] دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • واقف، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ،واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی
 • وثوقی، منصور [1] استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • وثوقی، منصور [1] استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • وثوقی، منصور [3] استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران
 • وثوقی، منصور [1] استاد گروه جامعه ‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • وثوقی، منصور [1] استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران
 • وثوقی، منصور [1] استاد دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جامعه‏شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
 • وثوقی، منصور [1] عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران
 • وثوقی، منصور [1] استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • وثوقی، منصور [1] استاد گروه جامعه‌ شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 • وحیدا، فریدون [1] استاد دانشگاه اصفهان
 • ورزی کناری، امین [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران (Email: amin.varzi.kenari2019@gmail.com
 • وزیری پاک، رضا [1] دانش آموخته رشته جامعه شناسی
 • ویژه، محمدرضا [1] دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)
 • ویژه، محمدرضا [1] دانشیار و عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • ویژه، محمدرضا [1] عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
 • ویسی ناب، فتح الله [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران (نویسنده مسئول) (Email: borhan.vasi@yahoo.com
 • وکیل ها، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • ولی زاده، عادل [1] دانشجوی دکتری جامعه ‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

ه

 • هادی پیکانی، مهربان [1] استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
 • هادوی، حسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • هاشمی، سید محمود [1] دکتری مدیریت بازرگانی و استادیار واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Email: hashemi_2986@yahoo.com
 • هاشمی، شهناز [1] دانشیار سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران (Email: shahnaz_hashemi@yahoo.com
 • هاشمی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی واحد اراک
 • هاشم زهی، نوروز [1] استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق و رئیس مرکز پژوهشهای اجتماعی کندوکاو
 • هاشم زهی، نوروز [1] استادیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ایران
 • هاشمی معصوم آباد، رضا [1] کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری-گرایش برنامه ریزی مسکن، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) (Email: rezahashemimasoomabad@gmail.com
 • هاشمی نژاد، سید هاشم [1] کارشناسی ارشد جامعه شناسی
 • هزار جریبی، جعفر [1] استاد دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه رفاه اجتماعی

ی