بررسی تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری دهم و ارائه یک مدل بومی تبلیغاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته علوم ارتباطات اجتماعی– دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات – تهران - ایران

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی شیوه ها، پیام های تبلیغات سیاسی انتخابات ریاست جمهوری دهم و ارائه یک مدل بومی تبلیغاتی است. سوال اصلی آن است که آیا تبلیغات سیاسی انتخابات دهم ریاست جمهوری درایران بر مشارکت مردم تاثیزگذار بوده است؟ برای پاسخ به این سوال، 9 متغیر اصلی تبلیغات سیاسی یعنی : اصل برابری همگان مقابل قانون، اصل برخورداری از حقوق مساوی، اصل مصون از تعرض بودن جان و مال همگان، اصل ممنوعیت تفتیش عقاید، اصل برخورداری همگان از امنیت فکری، اصل حق ابراز عقیده به طرز عمومی، اصل آموزش و پرورش رایگان برای همه، اصل برخورداری همگان از مسکن و اصل برخورداری عموم مردم از امنیت قضایی و حقوقی را به عنوان عوامل تعیین کننده مشارکت مردم به تفکیک در شیوه ها، پیام ها و شعارهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار دادیم. جامعه آماری در این تحقیق با شامل کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه همه اعضا به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و مورد پرسش قرار گرفتند. یافته های تحقیق حاکی از اثبات فرضیات مطرح شده است بدین معنا که شیوه­ها، پیام ها و شعارهای تبلیغات سیاسی انتخابات دهم ریاست ­جمهوری به میزان زیاد و خیلی زیادی توانسته بر مشارکت مردم تأثیرگذار باشد. از دیدگاه نمایندگان مجلس، میزان تأثیر پیام­ها، شیوه­ها و شعارهای انتخابات ریاست­جمهوری دهم بر مشارکت مردم یکسان بوده است و تفاوت چندانی از این لحاظ بین 3 شاخص مورد بررسی نیست. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Political Advertisements of 10th Presidential Election and Presenting a Local Advertising Model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Javadi 1
  • Seyed Vahid Aqili 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political advertising
  • election procedures
  • messages and advertising slogans