بررسی رابطه علی توسعه فرهنگی و عوامل اجتماعی موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در میان جوانان (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی و استادیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران

2 دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

توسعه جوامع صنعتی ابتدا در اروپا و سپس در بقیه نقاط جهان و نوآوری های صنعتی پی در پی، به ویژه در زمینه ارتباطات سبب تحولی بنیادی در تولید وارسال انواع پیام ها و کالاهای فرهنگی و حضور موثر تر فرهنگ در حوزه اقتصاد گردید. هدف اصلی این تحقیق تببین جامعه شناختی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در شهر تهران است. روش تحقیق از نوع پیمایش و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق ساکنان شهر تهران است که طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 تعداد آنها برابر با 309745 نفر است. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با حجم متناسب و فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهند که بین رفتار مصرف کننده،  اعتقادات و باورهای مذهبی،  هویت اجتماعی،  طبقه اجتماعی و میزان مصرف کالاهای فرهنگی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین مدل رگرسیون نشان می دهد که طبقه اجتماعی، رفتار مصرف کننده، هویت اجتماعی و اعتقادات و باورهای مذهبی به ترتیب با ضرایب تاثیر 468/0، 366/0، 328/0 و 154/0 بر متغیر مصرف کالاهای فرهنگی تاثیرگذار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Sociological Explanation of Social Factors Influencing the Cultural Goods Consumption (Case of Study: Tehran City)

نویسندگان [English]

  • Ali Darabi 1
  • Mehdi Mokhtarpour 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural goods
  • social identity
  • consumption
  • social class
  • religious beliefs
  • Tehran