مطالعه و بررسی روند دگرگونی مصرف کالاهای فرهنگی و علل و عوامل اجتماعی اثرگذار بر آن در بین گروه قومی کرد در چند دهه اخیر در استان کردستان (مطالعه موردی :خانواده‌های ساکن در شهر سنندج طی دو نسل 1392)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

امروزه خاستگاه، بنیان و ساختار صور نوین هویت های اجتماعی،که محصول تغییرات اجتماعی نوین هستند، مصرف و فعالیت ها مصرفی است. مصرف کالاهای  فرهنگی نیز به عنوان یکی از ابعاد مصرف با تأکید برتفاوت‏ها و شباهت‏ها نقش بسیار مهمی در تکوین هویت نسلی در جوامع معاصر ایفا کرده است. بر این اساس در مطالعه حاضر، با تاکید بر مطالعه روند دگرگونی مصرف کالاهای فرهنگی و علل و عوامل اجتماعی موثر بر آن به این موضوع پرداخته شده است. چارچوب نظری پژوهش  با ترکیبی از تئوری ها به ویژه تاکید بر بعد نظری بوردیو تدوین شده است. روش های مورد استفاده در این تحقیق  ترکیبی از روش های کمی و کیفی (اسنادی، پیمایشی و میدانی) است. جامعه آماری در این تحقیق، با حجمی حدود 257185  نفراعضای خانواده های ساکن در سنندج در طی دو نسل  (والدین و فرزندان) با محدوده سنی 15 تا 54 سال می باشد که دو نسل پیاپی را در بر می گیرد. برای انتخاب نمونه های تحقیق در روش پیمایشی از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای تصادفی  با حجم نمونه 600  نفری از نسل ها و مناطق مرکز و حاشیه و زن و مرد و در روش مطالعه میدانی مصاحبه با30 نفر افراد متخصص درحوزه فرهنگی تا حد اشباع استفاده گردیده است. در این تحقیق پس از تعیین روایی و پایایی ابزارگردآوری داده ها و اجرای آن ها به دستاوردها و یافته هایی دست یافته است که در گزارش به آن پرداخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر این واقعیت است که  مصرف کالاهای فرهنگی در میان دو نسل والدین و فرزندان به دلایل تغییرات اجتماعی و فرهنگی متفاوت بوده است. از علل و عوامل اجتماعی موثر در روند دگرگونی در طی دو نسل می توان به تاثیر پایگاه اقتصادی واجتماعی و میزان اوقات فراغت و گرایش رسانه ای و عوامل زمینه ای چون سن، تاهل، شغل، تحصیلات اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Process of Cultural Goods’ Consumption Transformation and the Influencing Social Factors on it among the Kurd Ethnic Group in Recent Decades in Kurdestan Province (Case of Study: Residing Families during Two Generations in Sanandaj City in 2013)

نویسندگان [English]

  • Seifollahi Seifollahi 1
  • Jamal Arshadi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumption
  • Cultural goods
  • generation
  • margin
  • center