بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با فعالیت شغلی کارکنان دانشگاه (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

این تحقیق با هدف شناخت رابطه  سرمایه اجتماعی با فعالیت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع  میدانی و کتابخانه ای بوده و از نظر شیوه اجرا از نوع همبستگی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق تشکیل داده اند که تعداد آنها 143 نفر می باشد. روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان و روش های آماری مرتبط مورد سنجش قرار گرفته و تایید شده اند. توصیف داده ها  نیز در دو بخش متغیر های زمینه ای و متغیر های اصلی با استفاده از شاخص های فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، میانگین، انحراف معیار و واریانس در قالب جداول ارائه گردیده و از آزمون های همبستگی و رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و فعالیت اجتماعی با فعالیت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the Relationship between Social Capital and Occupational Activity (Case of Study: Employees in Islamic Azad University East Tehran Branch)

نویسنده [English]

  • Esmaeil Kavousy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • social activity
  • job performance
  • Islamic Azad University
  • East Tehran Branch