تحول معیارهای همسرگزینی جوانان نسبت به والدینشان به تفکیک خاستگاه طبقاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

چکیده

حرکت جوامع به سمت مدرن شدن اجتناب ناپذیر است . نهاد خانواده از جمله حساس ترین نهادهای اجتماعی است که  سریعتر و پیش از سایر نهادها تحت تاثیر تغییرات اجتماعی قرار میگیرد. در مقاله حاضر تحولات  شیوه همسر گزینی از زاویه نگاه نظریه پردازان جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر دستیابی به چارچوب نظری مناسب برای توضیح مسیر و شدت تحولات همسرگزینی در خانواده است. در این راستا با استفاده از روش تحقیق اسنادی و روش کتابخانه ای ابتدا نظریه های مرتبط با موضوع طبقه بندی شده و سپس به ارزیابی پرسشهای مطالعاتی مبادرت شده است.
نتایج یافته های حاصل از این مقاله پژوهشی نشاندهنده تحول شیوه های همسر گزینی به صورت زیر می باشد :
1. حرکت شیوه همسرگزینی بر پایه تبعیت از نظر خانواده به همسرگزینی  بر پایه عشق آزاد.
2. حرکت شیوه همسرگزینی با الگوهای مشخص و روشن معیارهای همسرگزینی به سوی ابهام در الگوها
3. تحول پراگماتیستی الگوهای همسرگزینی از تحصیل منافع به سبب تبعیت از والدین به تحصیل منافع بر اساس معیارهای فردی انتخاب آزاد همسر.
4. حرکت از تشکیل خانواده سنتی با ثبات هدفمند به خانواده جدید بی ثبات و بی هدف .
5. حرکت ارزشهای خانواده از ارزشهای سنتی مبتنی بر پایداری و حفظ خانواده به هر قیمت به سوی ارزشهای جدید و از بین بردن قبح طلاق و رواج جدایی است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Transformation of Wife Choosing Criteria among the Youth as Opposed to their Parents with the Separation of Class Origins

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Sadegh Mahdavi 1
  • Shahrzad Moshayedi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • family
  • marriage
  • wife choosing