بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر تمایل به فرزندآوری زنان و مردان متاهل (مورد مطالعه: زنان و مردان 25تا 45 ساله شهر جهرم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی جامعه شناسی و مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی واحد دانشگاه آزاد بندر عباس

چکیده

فرزندآوری پدیده مهمی در حرکات جمعیتی و محور توسعه پایدار برای کشورهایی که سطح جانشینی پایینی دارند، محسوب می­شود . هدف این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل به فرزندآوری با روش تحقیق پیمایشی می باشد . بر اساس اندیشه استرلین و نظریه های هابرماس ، گلارک و استارک چارچوب تئوری ساخته شد . جامعه آماری شامل کلیه زنان و مردان واقع در گروه سنی  45تا25 سال شهر جهرم می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . داده های لازم با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی جمع آوری شد . روایی سوالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و با تحلیل عاملی تعیین اعتبار گردید و سپس با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی ارتباط هر یک از متغیرها با تمایل به فرزندآوری سنجش و تجزیه و تحلیل شد. در آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل از جمله جامعه پذیری جنسیتی ، مشکلات فرزندپروری ، مشارکت اجتماعی ، دسترسی به مواد غذایی و دینداری با تمایل به فرزندآوری رابطه ی معناداری وجود دارد . بر اساس داده های رگرسیونی متغیرهایی چون جامعه پذیری جنسیتی ، تعداد فرزند مطلوب ، مشارکت گروهی ، بعد پیامدی دینداری دارای تاثیر بر تمایل به فرزندآوری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting the Tendency toward Childbearing among Married Men and Women (Case of Study: Men and Women aged 25 to 45 years Old in Jahrom)

نویسندگان [English]

  • Fakhrosadat Piltan 1
  • Mohammad Rahmanian 2