واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و تهاجم فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

2 دکتری فلسفه تعلیم و تربیت،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده

فرهنگ مقوله ای بسیار پیچیده است که نقش حیاتی  در ثبات  و پویایی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه  داراست. با توجه به نقش کلیدی فرهنگ ، این مقوله گستره ای از فرصتها و تهدیدها را برای حاکمان سیاسی فراهم ساخته است، لذا نقش توسعه موسسات آموزشی به ویژه آموزش عالی در قبال فرهنگ نقشی حیاتی است. مقاله حاضر به دنبال واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و تهاجم فرهنگی است. در پژوهش حاضر از روش تحلیلی اسنادی  از رویکردهای پژوهش کیفی در فلسفه تعلیم وتربیت بهره گرفته شده است. از این منظر به منظور واکاوی نقش توسعه موسسات آموزش عالی در قبال تهاجم فرهنگی  ابتدا مفهوم فرهنگ و تهاجم فرهنگی مورد واکاوی قرار گرفته و سپس نقش توسعه موسسات آموزشی در این فرایند مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش راهکارهای در سه حوزه معرفی می نماید ؛ شناخت اهداف ، ابزار و شیوه های نفوذ فرهنگی ، تدوین برنامه های استراتژیک فرهنگی ، نقد و گسترش عناصر فرهنگی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resolving the Role of Higher Education Institutes’ Development toward Culture and Cultural Invasion

نویسندگان [English]

  • Alireza Asareh 1
  • Mohsen Hosseini Bidokht 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • Cultural Invasion
  • cultural exchange
  • acculturation
  • Higher Education