بررسی قدرت اجتماعی مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب رجوع (مورد مطالعه ادارات دولتی شهر خلخال )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جامعه شناسی بررسی مسائل اجتماعی ایران، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

2 کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، مدرس دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی قدرت مدیریت و رابطه آن با رضایتمندی ارباب رجوع در ادارات دولتی شهر خلخال می‌پردازد. متغیر وابسته در این پژوهش عبارتند از رضایتمندی ارباب رجوع و متغیر مستقل قدرت مدیریت است که با ابعاد قدرت قانونی، قدرت پاداش، قدرت تخصصی، قدرت اجبار و قدرت مرجعیت مورد سنجش قرار گرفته است. به منظور بررسی رضایتمندی ارباب رجوع در شهر خلخال، 320 نفر ارباب رجوع انتخاب و به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای و سهمیه‌ای انتخاب شدند. این تحقیق به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام پذیرفته است که داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش‌های آماری در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی، مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق، حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار بین متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی و جنسیت با رضایتمندی ارباب رجوع و رابطه معنی دار بین قدرت مدیریت با رضایتمندی ارباب رجوع از ادارات دولتی شهر خلخال می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Management Social Power and its Relationship with Clientele Satisfaction (Case of Study: Agencies in Khalkhal City)

نویسندگان [English]

  • Ali Yaghoubi Choubari 1
  • Maghsoud Jalili 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clientele satisfaction
  • management power
  • expertise power
  • bonus power
  • compulsion power
  • authority power