بررسی تأثیر وزن‎دهی سنجه ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسیِ مسائل اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

ضرورت و چگونگی ارائه سنجه­های دینداری متناسب با موقعیت­های اجتماعی و بررسی تأثیر وزن­ دهی سنجه ­ای و ابعادی دینداری بر سنجش میزان دینداری جامعه مورد مطالعه دو هدف اصلی این مطالعه است. از دو روش اسنادی و پیمایش برای بررسی موضوع استفاده شده است. بررسی­های اسنادی و پیشینه ­های تحقیقاتی نشان می­ دهد با اینکه مدل ­های دینداری به اقتضای محتوای دینی، برداشت شارحین مذهبی و ساختار سیاسی-اجتماعی هر جامعه ­نسبی هستند، محققانِ سنجشگر میزان دینداری، برای وزن ­دهی سنجه ­ای و ابعادی دینداری اهمیتی قائل نشده ­اند.  همچنین جهت بررسی چگونگی تأثیر وزن­ دهی سنجه ­ای و ابعادی دینداری بر نتایج تحقیق از روش پیمایش با ابزار پرسش‎ نامه محقق ساخته بر روی جمعیت نمونه 339 نفری استفاده شده است. یافته‎ های این بخش از تحقیق نشان می ‎دهد که با اجرای تکنیک دو مرحله ­ای وزن ­دهی سنجه ­ای و ابعادی، میزان دینداری در ابعاد مختلف دینداری و دینداری کلی تغییر می­ کند. همچنین با اجرای این تکنیک روش ­شناختی، همراه با نوسان در سطح توصیفی، تأثیرات محسوسی در سطح تبیین و ارتباط متغیرهای دیگر با میزان دینداری نیز مشاهده می­ شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Impact of Indicatory and Dimensional Weighting of Religiosity on Measuring Religiosity Rate

نویسندگان [English]

  • Heydar Janalizadeh Choobbasti 1
  • Jaber Mirzapouri 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weighting
  • religiosity
  • indicatory weighting
  • dimensional weighting