بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن در ایران طی سه دهه اخیر (مطالعه موردی :اضافه وزن و چاقی در کرج )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان به مدیریت بدن ، که به مراکز کاهش وزن در شهر کرج مراجعه نموده اند ، اجرا شده است . پس از نقد و بررسی دیدگاههای مرتبط با موضوع مورد تحقیق ، چهار چوب نظری بر اساس دیدگاههای گیدنز ، گافمن، بوردیو، مازلو تنظیم گردید. این تحقیق به لحاظ روش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و به لحاظ هدف از نوع همبستگی است . به منظور گرد آوری  داده ها از پرسشنامه ای حاوی 63 سوال ، استفاده شده است.
در راستای دستیابی به هدف تحقیق از 8 مرکز کاهش وزن و تناسب اندام در پاییز 1391 ، تعداد 100 نفر از زنان خود معرف برای کاهش و یا کنترل وزن بصورت نمونه در دسترس برای پاسخگویی به مقیاس های تحقیق انتخاب شدند .
یافته ها نشان دادند : وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال ، تأثیرات رسانه ها ،رشد معنوی و خودشکوفایی ، عادتهای تغذیه ای، مسئولیت پذیری درباره سلامت ، روابط بین فردی ، مد و مدگرایی ، مدیریت استرس ، ورزش و فعالیت بدنی با میزان تمایل به تناسب اندام ارتباط معناداری داشتند . ولی بین سن ، میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد مورد مطالعه با میزان تمایل آنان به تناسب اندام ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Effective Social Factors on Women’s Tendency toward Body Management in Iran in Three Recent Decades (Case of Study: Overweight and Adiposity in Karaj)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirzaei 1
  • Habibollah Zanjani 2
  • Sahar Ghorbanalipour 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Body management
  • obesity and overweight
  • the socio economic status of women