بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان؛ مطالعه موردی شهرستان آران و بیدگل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی واحد علوم تحقیقات تهران

3 کارشناس جامعه شناسی

چکیده

افزایش ناهنجاری های رفتاری در بین دانش آموزان باعث افت تحصیلی و  دور شدن از شاخص های توسعه انسانی می شود. در این تحقیق به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان شهرستان آران و بیدگل پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان دبیرستانی شهرستان آران و بیدگل هستند که به  شیوه نمونه گیری طبقه بندی سیستماتیک نمونه 345 نفری انتخاب شده اند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای معدل ،پایگاه اجتماعی،عملکرد خانواده،دسترسی به منابع و امکانات، عملکرد جامعه و ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان رابطه معنا داری وجود دارد ولی تفاوت معناداری بین جنسیت و ناهنجاری های رفتاری وجود ندارد.نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد بیشترین تأثیرمتغیر های مستقل به ترتیب بر ناهنجاری های رفتاری دانش آموزان عبارتند از: دسترسی به منابع و امکانات،  عملکردجامعه ، معدل تحصیلی  ، عملکرد جامعه،پایگاه اجتماعی،عملکرد خانواده. متغیرهای باقی مانده در معادله رگرسیون با همدیگر 9/58% از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند.بر همین اساس نمودار تحلیل مسیر ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Effective Factors on Students’ Behavioral Abnormalities (Case of Study: Aran and Bidgol City)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shateriyan 1
  • Zahra Esmi Joshaghani 2
  • Fahimeh Nouriyan Arani 3

کلیدواژه‌ها [English]

  • students
  • behavioral abnormalities
  • functioning family