اندام های مشابه در جهان مشابه؛ بررسی نقش جهانی شدن در مدیریت بدن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

فناوری های ارتباطی و شبکه های ارتباطی فرهنگ مدرن در جهان گسترش یافته. و این فرآیند جهانی شدن یکسان سازی فرهنگ جهانی را دنبال می کند اما با این حال، امکان خلق تمایزات گوناگون را با خود فراهم آورده است . از طرفی  اثرات این فرآیند در چند دهه اخیر  تحولات کمی و کیفی عمیقی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی به همراه داشته است و از طرف دیگر توانسته است با اشکال جدید تولید و انتقال رسانه­های جمعی، تغییرات فرهنگی عمده­ای را در سطح جهان ایجاد کند که یکی از این تغییرات، تغییر در سبک زندگی و مدیریت بدن افراد است.
این پژوهش به روش توصیفی و پیمایشی انجام شده است . در این مطالعه مهمترین شاخص هایی که جهانی شدن  از طریق رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی بر مدیریت بدن مخاطبان خود اثر می گذارد مشخص شدند. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشکده علوم انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و نمونه آماری   275 نفر هستند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد اعتبارو پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید.
نتایج آزمون فرضیات بیانگر این است که بین جهانی شدن رسانه ها و تکنولوژی های ارتباطی از طریق القای فرهنگ فرستنده(فرهنگ پذیر کردن مخاطب)، ترویج فرهنگ مصرف گرایی، تنوع و نوگرایی، جهانی شدن فرهنگ عامه غرب،  ترویج فردگرایی و خودآموزی، از هم آموزی و به هم آموزی و دادن بازخوردهای متقابل با  مدیریت بدن  رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. و تنها فرضیه ای که رد شد رابطه انگاره سازی و مدیریت بدن بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Similar Figures in the World; the Evaluation of Globalization Effect on Body Management

نویسندگان [English]

  • Soroush Fathi 1
  • Azar Rashtiani 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • media
  • Body management