توسعه جامعه دانایی محور با فعالیت منسجم بازیگران سواد رسانه‌ای (مطالعه عناصر سواد رسانه‌ای در اتحادیه اروپا طی سال‌های 2000 تا 2018)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: baharehfathabadi492@gmail.com

2 استادیار و عضو هیات علمی دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Email: mohamad_dadgaran@yahoo.com

3 استادیار و عضو هیات علمی پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران (Email: bn.nasiri@gmail.com)

4 دانشیار سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران (Email: shahnaz_hashemi@yahoo.com

چکیده

با توجه به سیر تحولات در دنیا و گذر از جامعه اطلاعاتی و ورود به عصر جامعه دانایی، افزایش سواد رسانه ای درتحقق جامعه دانایی نقش محوری دارد. جامعه دانایی مستلزم اتخاذ رویکرد آموزش مادام العمر برای شهروندان است به طوری که دیگر آموزگاران به تنهایی محور آموزش نیستند و بازیگران دیگری وارد عرصه آموزش شده‌اند. در این راستا مطالعه فعالیت‌های کشورهای پیشرو در زمینه سواد رسانه ای می‌‎تواند تجربیات و دانش خوبی در اختیار کشور ما بگذارد؛ لذا در این مقاله با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای و با بررسی ادبیات موضوع، اسناد و مدارک و دستورالعمل‌هایی که در زمینه آموزش سواد رسانه ای از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا ابلاغ شده به بررسی عناصر سواد رسانه ای، بازیگران این عرصه و نقش آنها در اتحادیه اروپا پرداخته شد. در این زمینه از نظریات جامعه دانایی محور ایلکا تومی و سواد رسانه ای جیمز پاتر استفاده گردید. نتایج این مطالعات نشان می دهد بازیگران متعددی شامل کودکان و جوانان، والدین، معلمان خصوصی، مسئولان و برنامه ریزان آموزشی، معلمان و مربیان رسمی، دانش آموزان، مسئولان رسانه ای، کمپانی ها، حرفه ای ها، انجمن ها و شهروندان در عرصه آموزش سواد رسانه ای مشغول به فعالیت هستند. هر چه تعامل، تعادل و هماهنگی بین بازیگران بیشتر و حضور آنان در جامعه منسجم تر و گسترده تر باشد، آموزش و یادگیری در بین همه اقشار جامعه بیشتر جاری و ساری می گردد و شرایط برای ایجاد جامعه دانایی محور میسرتر می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a knowledge-based society with the coherent activity of media literacy actors (Study of media literacy in the European Union between 2000 and 2018)

نویسندگان [English]

  • bahareh fathabadi 1
  • mohamad dadgaran 2
  • bahareh nasiri 3
  • shahnaz hashemi 4
1 PhD student of science and research
2 Associate Professor and Faculty Member of the Faculty of Communications Sciences and Media Studies
3 Assistant Professor and Faculty Member of the Institute of Humanities and Cultural Studies
4 Associate Professor of Research and Educational Planning
چکیده [English]

According to The evolution of the world and passing the intelligence community and Entering the age of wisdom society, increasing media literacy has a main role in the realm of knowledge society. In Knowledge Society, citizens require to adopt with permanent and lifelong education. In this manner, except of teachers, other actors have entered the training field. So Pay attention to role of these actors is more important for Promoting media literacy. On the other hand, EU countries are Leading countries in the promotion of media literacy. Therefore, studying the activities of these countries can provide good experience and knowledge to our country and future plans. In this paper, using a documentary and library method and by reviewing the subject literature, documents, articles and guidelines for media literacy education that The EU Commission has been notified to 28 EU countries, The elements of media literacy, actors in this field and their role were examined. In this context, the ideas of the Ilka Tomi-based knowledge society and the James Potter media literacy theory were used. The results of these studies show that various actors include children and youth, parents, private teachers, officials and educational planners, teachers and formal trainers, students, media officials, companies, professionals, associations and citizens engaged in media literacy education. If the interact between these actors are balance, education and learning amongst all strata of the society are exist, and the conditions for creating a knowledge-based society are becoming more and more possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media literacy
  • Knowledge-based society
  • Media literacy elements
  • Actors of media literacy
  • European Union