ارایه الگوی مناسب مشارکت اجتماعی رسمی شهروندان در اداره امور شهری مطالعه موردی: کلانشهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه)نویسنده مسئول

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار دانشگاه

چکیده

مشارکت شهروندی و جامعه مدنی سابقه غنی و طولانی دارد و از دوران یونان باستان تا به امروز همواره به
اشکال گوناگون در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها بروز کرده است.
هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی موانع مشارکت اجتماعی شهروندان در سیاست های شهری کلانشهر
تهران به منظور ارایه الگوی مناسبی جهت نظام مشارکت اجتماعی شهروندان در اداره امور کلانشهر تهران می
باشد.
در این پژوهش بر اساس مطالعه ای پیمایشی، میزان مشارکت اجتماعی شهروندان و اثر موانع مشارکت بر آن
با ابزار پرسشنامه و مشاهده بررسی شده است. طی این پژوهش 384نفر از شهروندان 18سال به بـالای منـاطق
22گانه شهر تهران با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که بین میزان آگاهی شهروندان از زمینه های مشارکت اجتمـاعی در
سیاست های شهری، میزان رضایت جامعه مورد بررسی از سیاست های شهری و نابسامانی فردی شهروندان مورد
مطالعه با میزان مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. اما این رابطه معنادار بـین احسـاس بـی
قدرتی و میزان اعتماد شهروندان به مقامات منتخب شهری با میزان مشارکت اجتماعی شهروندان وجود نداشت.
در نهایت با توجه به میزان متغیرهای مورد بررسی و نوع رابطه ها، الگویی جهـت نظـام مشـارکت اجتمـاعی
شهروندان در اداره امور کلانشهر تهران ارایه گردید


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

الگوی مشارکت، شهروند، مدیریت شهری، مشارکت اجتماعی، کلانشهر تهران

نویسندگان [English]

  • s p 1
  • m s 2
  • s.m s 3
1 استادیار دانشگاه)نویسنده مسئول
2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
3 استادیار دانشگاه

کلیدواژه‌ها [English]

  • الگوی مشارکت
  • شهروند
  • مدیریت شهری
  • مشارکت اجتماعی
  • کلانشهر تهران