تاثیر حمایت‌های اجتماعی توسعه‌پذیر بر رضایت‌مندی مشتری و رفتار شهروندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (Email: k.hamdi@srbiau.ac.ir

چکیده

ظهور پدیده جهانی‌شدن و انفجار اطلاعات و به‌دنبال آن رشد تجارت جهانی و توسعه فناوری و اینترنت در شرایط کنونی زمینه‌های دسترسی سریع به اطلاعات و افزایش رقابت در فضای کسب و کار را فراهم نموده‌اند. بطوریکه شرکت‌ها مدام مجبور به پایش محیط کسب و کار، اتخاذ تصمیم و اعمال واکنش سریع در قبال فرصت‌ها و تهدیدهای پیش آمده می‌باشند. با پیدایش تکنولوژی‏های نوظهور (اینترنت و رسانه اجتماعی)، برای کسب و کارها و مشتریان الزامی است که راه‎‏هایی بیابند تا از مزایای تکنولوژی و جامعه برندی بهره ببرند. یکی از روش‏های تاثیرگذار در ایجاد شناخت بهتر و دقیق‏تر از رفتار مشتریان، تحقیق در جوامع برندی است. این پژوهش تاثیر حمایت اجتماعی بر رضایتمندی مشتریان و رفتار شهروندی را در جامعه برندی گروه اقتصادی گلستان مورد بررسی قرار داده است. مطالعه‏‏‏ حاضر ‏‏‏از ‏‏‏منظر‏‏‏ گردآوری ‏‏‏داده، ‏‏‏روشی ‏‏‏توصیفی ‏‏‏(غیر آزمایشی)‏‏‏ و ‏‏‏همبستگی ‏‏‏و ‏‏‏از‏‏‏ نوع‏‏‏ مدل ‏‏‏معادلات‏‏‏ ساختاری‏ ‏‏محسوب ‏‏‏می‏شود. توصیفی‏ ‏‏از ‏‏‏این ‏‏‏جهت ‏‏‏که‏‏‏ محقق‏‏‏ تنها ‏‏‏در ‏‏‏راستای‏ ‏‏بررسی‏‏‏ وضع‏‏‏ موجود‏‏‏ متغیرهای‏‏‏ حوزه‏ی‏‏‏ پژوهش‏‏‏ مطالعه ‏‏و ‏‏‏بررسی ‏‏‏انجام ‏‏‏داده ‏‏‏‏‏و ‏‏‏به ‏‏‏این‏‏‏ دلیل ‏‏‏همبستگی‏‏‏ تلقی‏‏‏ می‏شود ‏‏‏که‏‏‏ محقق ‏‏‏به‏‏‏ انتظار‏‏‏ ارائه‏‏‏ مدلی ‏‏‏علَی ‏‏‏برای‏‏‏ تبیین ‏‏‏روابط‏‏‏ بین ‏‏‏متغیرهای ‏‏‏پژوهش ‏‏‏می‏باشد ‏‏‏که‏‏‏ جهت ‏‏‏ارزیابی ‏‏‏مدل ‏‏‏و ‏‏‏استخراج ‏‏‏میزان تاثیر حمایت اجتماعی بر رضایتمندی مشتری و رفتار شهروندی در جوامع برندی آنلاین – مطالعه موردی در صنایع غذایی ایران، ‏‏‏از‏‏‏نرم‏افزار‏‏‏آموس ‏‏‏استفاده‏‏‏گردید. ‏‏‏نتایج‏‏‏ارزیابی ‏‏‏صورت‎گرفته ‏‏‏در ‏‏‏این ‏‏‏پژوهش ‏‏‏نشان ‏‏‏می‌دهد،‌ در یک جامعه برندی از صنعت مواد غذایی ایران، حمایت اجتماعی شامل حمایت اطلاعاتی و حمایت عاطفی بر رضایتمندی و رفتار شهروندی مشتری با عواملی چون ارائه بازخورد به شرکت، معرفی شرکت به دیگران و کمک به سایر مشتریان تاثیرگذار می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Developed Social Support on Customer Satisfaction and Citizenship Behavior

نویسنده [English]

  • karim hamdi
Associate Professor, Department of Business Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • Brand
  • Social Support
  • Customer Satisfaction
  • Citizenship Behavior