تاثیر ظرفیت پذیرش اجتماعی گردشگری عشایری در توسعه پایدار (ایل قشقایی تیره هیبت لو‌)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) (Email: info@drgz.ir

2 دکتری اقتصاد مالی، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

ظرفیت پذیرش گردشگری مفهومی از فعالیت­های گردشگری است که در آن گردشگری بدون ایجاد خسارت جبران­ناپذیر به جامعه میزبان انجام شود. در همین راستا برنامه­ریزان گردشگری در زمینه ظرفیت تحمل (پذیرش) مقصد معتقدند که جامعه میزبان برای رشد و توسعه گردشگری ظرفیت معینی دارد و رشد فراتر از حد ظرفیت آن، منجر به بروز پیامدهای اجتماعی و زیست محیطی خواهد شد. این تحقیق به دنبال مطالعه تاثیر ظرفیت پذیرش اجتماعی گردشگری عشایری در توسعه پایدار گردشگری عشایری تیره هیبت­لو در استان فارس است. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات از روش­های مطالعه کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. به این صورت که اطلاعات میدانی با استفاده از توزیع یک پرسشنامه محقق ساخته در بین عشایر تیره هیبت­لو استان فارس بدست آمده است که در بین نمونه ای به حجم 218 نفر توزیع شده است. نتایج آزمون فرضیات بیان­گر آن است که هر کدام از شاخص­های جمعیت، اشتغال، مسیرهای گردشگری، رفاه، امنیت و اثرات روانشناختی که در ظرفیت پذیرش اجتماعی منطقه عشایری تیره هیبت­لو مورد مطالعه قرار گرفتند تاثیر مستقیم و معناداری بر توسعه پایدار گردشگری داشته­اند. بر اساس یافته­های پژوهش به دست­اندرکاران گردشگری پیشنهاد می­شود برای توسعه پایدار گردشگری عشایری، شاخص­های ظرفیت پذیرش اجتماعی را مد نظر قرار دهند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effect of the social acceptance capacity of nomadic tourism on the sustainable development (the Haybetlou tribes of Ghashghaii)

نویسندگان [English]

  • ghasem zarei 1
  • hatef hazeri 2
  • lida alinejad salim 3
1 Assistant Professor, Management, University of Mohaghegh Ardabili.
2 Assistant Professor, Management, University of Mohaghegh Ardabili
3 M.A. Graduate, Tourism Management, University of Mohaghegh Ardabili.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social acceptance capacity
  • Nomadic tourism
  • Sustainable development