نقش هزینه های آموزشی دولت و خانوار در توسعه انسانیِ ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری رشته جامعه شناسی توسعه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) (Email: sanatgaran.sh@gmail.com

2 استاد گروه علوم برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

3 دانشیارگروه جمعیت شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این پژوهش رابطه هزینه آموزشی دولت و خانوار با توسعه انسانیِ ایران در سال های 1394-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادی و پیمایشی از نوع تحلیل داده های ثانویه است. مقدار HDI از سایت UNDP و داده های مربوط به هزینه های دولت در آموزش، بهداشت، رفاه و تامین اجتماعی و امور اقتصادی از قوانین بودجه و داده های هزینه خانوار از سالنامه های آماری استخراج شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل سازی با روش GMM و تابع تولید کاب- داگلاس تعمیم یافته و تخمین آن با داده های سال 1369 تا 1394 انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که هزینه های دولتی آموزش و بهداشت، آموزش خانوار روستایی و بهداشت خانوار شهری اثر مثبت و هزینه های دولت در رفاه و امور اقتصادی و هزینه آموزش خانوار شهری اثر منفی بر HDI دارد و هزینه بهداشت خانوار روستایی اثری بر HDI ندارد. با وجود اینکه انتظار می رود اثر مستقیم افزایش هزینه های آموزشی بالارفتن توسعه انسانی باشد، اما محدودیت بودجه و مدیریت ناکارآمد سبب اتلاف منابع و اثر معکوس بر توسعه انسانی است. تغییر اولویت ها در اختصاص بودجه بیشتر به آموزش و بهداشت به جای رفاه و تامین اجتماعی، ارزیابی و نیازسنجی ملی و منطقه ای برای نتیجه بخش بودن برنامه های اقتصادی، کیفی کردن آموزش و دسترسی بیشتر روستاییان به امکانات بهداشتی، امکان افزایش شاخص توسعه انسانی را فراهم می آورد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contribution of Educational Costs of Government and Household in Human Development of Iran

نویسندگان [English]

  • shaghayegh sanatgaran 1
  • shiva parvaei 2
  • shahla kazemipour 3
1 PhD in Developmental Sociology
2 university of tehran
3 Associate Professor

کلیدواژه‌ها [English]

  • "human development"
  • "education costs"
  • "health costs"
  • "welfare and social security costs"
  • "household costs"