تبیین عوامل موثر بر آنومی اجتماعی در بستر توسعه فرهنگی در خانواده‌ شهری و پیامدهای آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه ‌شناسی‌ گروه‌های اجتماعی، گروه جامعه ‌شناسی، واحد علوم‌ و ‌تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه ‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در کلانشهری چون تهران بدلیل وجود گروه‌های شهری مختلف، منبعث از قومیت‌های گوناگون، پدیده‌ی تضاد فرهنگی در انواع نهادهای اجتماعی به چشم می‌خورد. این تضاد و گسست فرهنگی درنهادی چون خانواده نمود بیشتری دارد. با این شرایط، هم درمیان خانواده‌هایی که درطبقه‌ایی یکسانی از نظر اقتصادی قرار دارند و همچنین در درون خود خانواده‌ها، بعلت عدم تطابق در فرهنگ‌ها و نبود وفاق هنجاری برای دستیابی به هدفی مشخص، ابزارهایی متفاوت و گاهاً نامشروع توسط اعضا انتخاب می‌شوند. از این منظر مهمترین نمود چنین وضعیتی رواج محرومیت، بدبینی، بی‌اعتمادی و ناخشنودی، از عناصر اصلی شکل‌دهنده آنومی می‌باشد. باتوجه به‌اینکه موضوع پیرامون بررسی آنومی در میان خانواده شهری می‌باشد، تمرکز بروی این مسئله که چه عواملی باعث بوجود آمدن آنومی درخانواده شده واین آنومی چه تأثیری روی بافت وخانواده شهری گذاشته است، زمینه بسیار مهمی در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی دراین کلانشهر محسوب می‌شود. مورد مطالعه شهر تهران می‌باشد که پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده‌ آنومی در بین خانواده‌ها براثر برخوردها و تضادهای فرهنگی جامعه چندقومیتی و نبود وفاق هنجاری در درون خانواده‌ها بوجود آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the factors affecting on social anomy in the context of cultural development in the urban family and its consequences

نویسندگان [English]

  • Reza Mostame 1
  • Bagher Saroukhani 2
  • Mansour Vosoughi 2
1 Department of sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • anomie
  • family
  • Race
  • Social Anomie
  • Ghetto