بررسی عوامل موثر بر تقویت سرمایه اجتماعی در میان اعضای شوراهای اسلامی روستایی شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر تقویت سرمایه­های اجتماعی در میان اعضای شوراهای اسلامی بود. این تحقیق کاربردی بوده و از لحاظ نحوه گردآوری داده­ها، جزء پژوهش­های غیرآزمایشی می­باشد و از دسته تحقیقات علی- ارتباطی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای شوراهای اسلامی روستاها در استان تهران بود که تعداد آنها حدود 3588 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران 143 نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار اصلی جمع­ آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن توسط پانلی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش­های مختلف احراز گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که 5/24 درصد پاسخگویان در سطح بالایی از نظر سرمایه اجتماعی قرار دارند و 8/74 درصد نیز در سطح متوسطی از نظر سرمایه اجتماعی قرار گرفتند. بین سن، سابقه عضویت، منزلت اجتماعی و میزان آگاهی از شوراهای اسلامی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد. بررسی عوامل تاثیرگذار بر سرمایه­های اجتماعی در شوراهای اسلامی روستا، نشان داد که چهار متغیر آگاهی از شوراهای اسلامی روستا، نگرش به شورا، عضویت در شورا و منزلت اجتماعی در مجموع 7/51 درصد از تغییرات مربوط به متغییر وابسته تحقیق را تبیین می­نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Factors Affecting Social Capital Improvement among Rural Islamic Council Members of Tehran

نویسندگان [English]

  • Somayeh Khosravi 1
  • Mehrdad Niknami 2
1 M.A. in Rural Development, College of Agriculture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • rural Islamic councils
  • Rural Development