بررسی و اولویت ‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری در شهرستان خلخال با استفاده روش کوپراس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

2 استادیار جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، واحد خخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری، ابزاری برای ایجاد تصمیم‌های بهینه و تعیین خط مشی‌ها و سیاست‌های توسعه گردشگری در یک منطقه می باشد. شهرستان خلخال، از شهرهای گردشگرپذیر کشور محسوب می‌شود که به دلیل وجود برخی مشکلات در راه توسعه گردشگری، نیازمند برنامه‌ریزی راهبردی می‌باشد. در این پژوهش جهت نیل به این هدف، نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای گردشگری شهرستان با استفاده از تحلیل SWOT شناسایی شده و به وسیله کارشناسان ارزشیابی شده و سپس راهبردهای مطلوب گردشگری تعیین شدند و در نهایت این راهبردها با استفاده روش ارزیابی کوپراس اولویت‌بندی شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که گردشگری شهرستان خلخال در موقعیت بینابین تدافعی و تهاجمی قرار دارد و بیشتر راهبردهای تعیین شده نیز در بخش زیرساختی و آموزشی می‌باشد. نتایج اولویت‌بندی راهبردها نیز نشان می‌دهد که راهبردهای تهاجمی بیش از دیگر راهبردها مورد توجه قرار گرفته و لذا برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری این شهرستان باید به دنبال استفاده از نقاط قوت و به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها و افزایش نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Measurement of Tourism Strategies Using SWOT Analysis and QSPM Matrix (Case of Study: Khalkhal City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Alizadeh 1
  • Mohammad Rahimi 2
1 Ph.D. Student of Tourism, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Khalkhal Branch, Khlkhal, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khalkhal city
  • Strategic planning
  • Tourism
  • STOW analysis
  • QSPM Matrix